Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Regulamin poleceń studiów

 

Regulamin promocji “Poleć studia podyplomowe”

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą “Poleć studia podyplomowe” (dalej zwana “Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest LUQAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000442347, z kapitałem własnym 250 000 PLN, NIP 6793087067 (“Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 5. Nagrody zdobyte w Promocji nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 §2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  - spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 3,
  - zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptacja,
  - skuteczne polecenie studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z LUQAM. Za skuteczne uważa się polecenie zgodne z warunkami przedstawionymi w § 2 pkt. 4.
 2. Spełnienie wymagań z §2 pkt. 1 jest równoznaczne z chęcią udziału w Promocji, zapoznaniem się z treścią Regulaminu Promocji i jego akceptacją.
 3. Uczestnikiem Promocji (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), jest pełnoletnia, mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest pracownikiem LUQAM Sp. z o. o. Sp.k.
 4. Za skuteczne polecenie studiów uznaje się:

 §3

NAGRODA

 1. Uczestnik może wykorzystać podany kod rabatowy jedynie raz.
 2. Nagrodą jest jedno miejsce na wybrane szkolenie z oferty promocyjnej podanej wyżej. 
 3. Bon ważny jest przez pół roku od zrealizowania jednego szkolenia umożliwiającego skorzystanie z promocji.
 4. Bon można wykorzystać na szkolenia podane w harmonogramie promocyjnym podanym powyżej. LUQAM zastrzega sobie prawo do niezrealizowania terminu szkolenia w przypadku zebrania zbyt małej grupy osób.
 5. W kwestiach nieujętych w regulaminie konkursowym obowiązuje regulamin szkoleń LUQAM http://szkolenia.luqam.com/index.php?str=regulamin.  
 6. Niewykorzystany w ciągu okresu obowiązywania bon lub jego część, nie podlega zwrotowi. 
 7. Z bonu może skorzystać tylko firma, która go otrzymała - nie można go przekazać dalej.

§4 

REKLAMACJE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@luqam.com lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje można zgłaszać od daty rozpoczęcia do 14 dni od daty zakończenia Promocji. Decyduje data nadania reklamacji.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Promocji, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w §2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do dostarczenia wymaganych danych i/lub przedłożenia określonych dokumentów.