Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Regulamin promocji Polecam Ligę Mistrzów 5S

Regulamin promocji “Polecam Ligę Mistrzów 5S”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą “Polecam Ligę Mistrzów 5S” (dalej zwana “Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest LUQAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000442347, z kapitałem własnym 250 000 PLN, NIP 6793087067 (“Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 04.01.2017 przez czas nieokreślony. Za zakończenie promocji uznaje się moment ogłoszenia jej zakończenia przez Organizatora na stronie: https://www.luqam.com/polecam-lige-mistrzow-5s.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 6. Nagrody zdobyte w Promocji nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  1. spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 3,
  2. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptacja,
  3. skuteczne polecenie projektu optymalizacyjnego LUQAM - Ligi Mistrzów 5S (“Projekt”). Przez skuteczne polecenie rozumie się zarekomendowanie Ligi Mistrzów 5S firmie, która w wyniku tejże rekomendacji zdecyduje się przystąpić do Projektu na warunkach określonych w § 3.
  4. wypełnienie formularza zgłoszenia. 
 2. Spełnienie wymagań z §2 pkt. 1 jest równoznaczne z chęcią udziału w Promocji, zapoznaniem się z treścią Regulaminu Promocji i jego akceptacją.
 3. Uczestnikiem Promocji (“Uczestnik”) może być:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego),
  2. jest pełnoletnia,
  3. mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. nie jest pracownikiem LUQAM Sp. z o. o. Sp.k.
  1. każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
  2. firma/podmiot gospodarczy

 

§ 3

ZASADY POLECANIA

 1. Ligę Mistrzów 5S w ramach Promocji należy polecać firmom, które:
  1. nie są uczestnikami Ligi Mistrzów 5S,
  2. nigdy wcześniej nie uczestniczyły w Lidze Mistrzów 5S. 

§ 4

NAGRODY

 1. Uczestnik otrzymuje nagrodę po każdym skutecznym poleceniu Projektu.
 2. Uczestnik określony w § 2 pkt. 3a sam wybiera jedną nagrodę spośród wymienionych w § 4 pkt. 4a
 3. Uczestnik określony w § 2 pkt. 3b otrzymuje nagrodę określoną w § 4 pkt. 4b.
 4. Nagrody dostępne w Promocji:
  1. bon o wartości 1500 zł netto na szkolenia LUQAM,
  2. bon SODEXO o wartości 800 zł.
  1. Budżet Szkoleniowy ważny jest przez 12 miesięcy (do tego czasu należy skutecznie zgłosić potrzebę szkoleniową).
  2. Budżet szkoleniowy może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów szkoleń otwartych, zamkniętych oraz udziału w konferencjach organizowanych przez LUQAM.  
  3. Niewykorzystany w ciągu okresu obowiązywania Budżet Szkoleniowy lub jego część, nie podlega zwrotowi.
  4. Jeżeli cena wybranego szkolenia lub konferencji przewyższa Budżet Szkoleniowy, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia różnicy. Za dopłaconą do Budżetu Szkoleniowego kwotę Uczestnik nie otrzymuje punktów LUQAM Club.
  5. Jeżeli cena wybranego szkolenia lub konferencji jest niższa od Budżetu Szkoleniowego, Uczestnik może przeznaczyć różnicę na inne szkolenie lub dodatkowy certyfikat.
  6. Liczba Uczestników szkolenia wykupionego w ramach Budżetu Szkoleniowego nie może przekroczyć 15 osób. Możliwe do przeprowadzenia w ramach Budżetu Szkoleniowego tematy i zakres szkoleń zamkniętych muszą być zgodne z tematem i zakresem szkoleń publikowanych na stronie www.luqam.com w zakładce Szkolenia. Koszt dojazdu trenera z Krakowa lub Gdańska (bliższa dla Klienta lokalizacja), ew. nocleg, wynajem sali szkoleniowej w przypadku każdego z realizowanych szkoleń zamkniętych pozostaje do poniesienia przez Klienta.  
  7. Procedura zamówienia szkolenia w ramach Budżetu Szkoleniowego przebiega analogicznie do zamówienia szkolenia zamkniętego LUQAM (regulamin u organizatora) - zgłoszenie potrzeby szkoleniowej, pogłębienie tematu, oferta.
  1. Uczestnik określony w § 2 pkt. 3a wybiera jedną nagrodę spośród następujących:
  2. Uczestnik określony w § 2 pkt. 3b otrzymuje budżet 3000 zł NETTO na szkolenia i warsztaty LUQAM (“Budżet Szkoleniowy”).
 5. Dla podmiotu gospodarczego - wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej akcji promocyjnej stanowią dla otrzymującego je Zwycięzcy dochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zwycięzcy są zobowiązani do rozliczenia nagród na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody.

 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ligamistrzow5s@luqam.com lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje można zgłaszać od daty rozpoczęcia do 14 dni od daty zakończenia Promocji. Decyduje data nadania reklamacji.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Promocji, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie Promocji: www.luqam.com/regulamin-promocji-polecam-lige-mistrzow-5s.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w §2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do dostarczenia wymaganych danych i/lub przedłożenia określonych dokumentów.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują standardowe zasady realizacji szkoleń zamkniętych LUQAM.