Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Regulamin promocji “Polecam studia podyplomowe LUQAM”

Regulamin promocji “Polecam studia podyplomowe LUQAM”

 

  • 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Promocja jest organizowana pod nazwą “Polecam studia podyplomowe LUQAM” (dalej zwana “Promocją”).
  2. Organizatorem Promocji jest LUQAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000442347, z kapitałem własnym 250 000 PLN, NIP 6793087067 (“Organizator”).
  3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych Uczestników promocji jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
  4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Promocja trwa od 01.05.2019 do 30.09.2019.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

   

  • 2

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie następujących wymagań:
   1. spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 3,
   2. zapoznanie się z Regulaminem Promocji oraz jego akceptacja,
   3. skuteczne polecenie wybranego kierunku studiów podyplomowych prowadzonych przez LUQAM na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości i/lub na Uczelni Łazarskiego. Przez skuteczne polecenie rozumie się zarekomendowanie studiów podyplomowych osobie, która w wyniku tejże rekomendacji dokona zapisu na wybrany kierunek tj. wypełni odpowiedni formularz rekrutacyjny, uiści opłatę rekrutacyjną oraz złoży dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.
   4. przesłanie przez Polecającego mailowo stosownej informacji na adres student@luqam.com zawierającej imię, nazwisko oraz kierunek wybrany przez osobę, która dokonała zapisu na studia podyplomowe z polecenia.
  2. Spełnienie wymagań z §2 pkt. 1 jest równoznaczne z chęcią udziału w Promocji, zapoznaniem się z treścią Regulaminu Promocji i jego akceptacją.
  3. Uczestnikiem Promocji (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego),
   2. jest pełnoletnia,
   3. mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   4. nie biorąca udziału w procesie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020,
   5. nie jest pracownikiem LUQAM Sp. z o. o. Sp.k,
   6. nie jest pracownikiem Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
   7. nie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
  1. W promocji nie mogą brać udziału firmy lub organizacje, jako osoby Polecające.

   

  • 3

  ZASADY POLECANIA

  1. Studia podyplomowe w ramach Promocji należy polecać osobom, które spełniają warunki określone w regulaminie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM.
  2. W promocji obowiązuje zasada 1:1, co oznacza, że jedna osoba nie może być polecona przez dwie inne osoby. Jeżeli dwóch polecających zgłosi tego samego słuchacza studiów o przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszenia polecenia.
  3. Polecający może polecić maksymalnie 5 osób na studia.
  4. W promocji nie obowiązuje system poleceń wzajemnych, tzn. osoba A polecając osobę B na studia nie może być jednocześnie osobą poleconą przez osobę B.

   

  • 4

  NAGRODY

  1. Uczestnik otrzymuje nagrodę po każdym skutecznym poleceniu studiów podyplomowych.
  2. Nagrodą dostępną w Promocji jest imienny bon o wartości 500 zł netto na szkolenia otwarte LUQAM:
   1. Bon Szkoleniowy wydawany będzie po zakończeniu procesu rekrutacji na studia tj. po 30.09.2019.
   2. Bon Szkoleniowy ważny jest przez 12 miesięcy od momentu wydania (do czasu wygaśnięcia ważności bonu należy skutecznie zgłosić potrzebę szkoleniową).
   3. Bon Szkoleniowy jest imienny, nie może zostać przekazany lub odsprzedany osobie trzeciej.
   4. Bon Szkoleniowy może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów szkoleń otwartych lub udziału w konferencjach organizowanych przez LUQAM.  
   5. Niewykorzystany w ciągu okresu obowiązywania Bon Szkoleniowy, lub jego część, nie podlega zwrotowi.
   6. Jeżeli cena wybranego szkolenia lub konferencji przewyższa Bon Szkoleniowy, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia różnicy.
   7. Jeżeli cena wybranego szkolenia lub konferencji jest niższa od Bonu Szkoleniowego, Uczestnik może przeznaczyć różnicę na inne szkolenie lub dodatkowy certyfikat. Nie ma możliwości zwrotu powstałej różnicy w formie ekwiwalentu pieniężnego.
   8. Bonu Szkoleniowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

   

  • 5

  REKLAMACJE

  1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres student@luqam.com lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje można zgłaszać od daty rozpoczęcia do 14 dni od daty zakończenia Promocji. Decyduje data nadania reklamacji.

   

  • 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Promocji, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie Promocji: https://www.luqam.com/promocje-na-studia-podyplomowe
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w §2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do dostarczenia wymaganych danych i/lub przedłożenia określonych dokumentów.