Regulamin studiów podyplomowych

 1. Organizatorem studiów podyplomowych jest:
  • w Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),
  • w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego,
 2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:
  • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
  • obsługę wpłat od uczestników,
  • administrację salami wykładowymi,
  • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
  • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),
 1. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła (bandula@wszib.edu.pl), ze strony Uczelni Łazarskiego p. Anna Dubiel-Kwaśniewska dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl
 2. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.
 3. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:
  • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
  • udzielanie rabatów.
 1. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest p. Karolina Antos (szkolenia@luqam.com).
 2. LUQAM, Uczelnia Łazarskiego i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:
  • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
  • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
  • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą videokonferencji prowadzonej na żywo,
  • odrzucenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą w której odbywają się zajęcia praktyczne,
  • odrzucenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z LUQAM,
  • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurujących na rynku z firmą w której odbędą się zajęcia praktyczne.
 1. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.
 2. 4 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy oraz 1 dzień w ramach studiów TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce mogą odbyć się w tygodniu roboczym.
 3. Odmowa podpisania regulaminu jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w studiach podyplomowych.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy oraz TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także „informacje wewnętrznego użytku”. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z rezygnacji ze studiów podyplomowych przy jednoczesnym braku możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za studia.

 

 1. Organizatorem studiów podyplomowych jest:
  • w Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),
  • w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego,
 2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:
  • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
  • obsługę wpłat od uczestników,
  • administrację salami wykładowymi,
  • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
  • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),
 1. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła (bandula@wszib.edu.pl), ze strony Uczelni Łazarskiego p. Anna Dubiel-Kwaśniewska dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl
 2. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.
 3. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:
  • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
  • udzielanie rabatów.
 1. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest p. Karolina Antos (szkolenia@luqam.com).
 2. LUQAM, Uczelnia Łazarskiego i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:
  • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
  • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
  • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą videokonferencji prowadzonej na żywo,
  • odrzucenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą w której odbywają się zajęcia praktyczne,
  • odrzucenia podania o przyjęcie na studia podyplomowe osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z LUQAM,
  • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurujących na rynku z firmą w której odbędą się zajęcia praktyczne.
 1. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.
 2. 4 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy oraz 1 dzień w ramach studiów TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce mogą odbyć się w tygodniu roboczym.
 3. Odmowa podpisania regulaminu jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w studiach podyplomowych.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy oraz TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także „informacje wewnętrznego użytku”. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z rezygnacji ze studiów podyplomowych przy jednoczesnym braku możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za studia.

 

Skontaktuj się z nami: