Doskonałość procesów usługowych
dzięki Company Excellence System

Company Excellence System to odpowiednik kultowego rozwiązania - Company Production System.
Produkt stworzy z myślą o firmach usługowych, które chcą ustabilizować procesy i poprawić wyniki finansowe i jakościowe.

Dedykowane systemy operacyjne dla usług

Dedykowany System Usługowy (Company Excellence System) to odpowiednik kultowego rozwiązania – Company Production System, stworzy z myślą o firmach usługowych.
Company Excellence System to rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorcom przejść przez proces transformacji organizacyjnej w kierunku doskonałości operacyjnej procesów. Wdrożenie dedykowanego systemu usługowego wpływa na zmniejszenie liczby reklamacji i problemów jakościowych, poprawia efektywność pracy i stabilizuje procesy.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Bezpłatna prezentacja projektu

Kto kogo dedykowany jest Company Excellence System?

Company Excellence System to produkt przeznaczony dla firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej. Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej ukierunkowanego na:

 • umożliwienie zarządzania firmą na podstawie liczb, danych i faktów,
 • zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • poprawę organizacji pracy,
 • poprawę i stabilizację efektywności pracy,
 • skuteczne eliminowanie problemów występujących w organizacji,
 • adekwatny do możliwości podział pracy,
 • doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.

Czego możesz spodziewać się decydują się wdrożyć dedykowany system dla usług od Luqam?

Standardy zarządzania

Stworzenia efektywnych standardów zarządzania w dynamicznie rozwijającej się strukturze.

Szybka reakcja

Systemowego reagowania na incydenty związane z jakością pracy i reklamacjami.

Zarządzanie projektami

Umiejętnego zarządzania portfelem projektów.

Gospodarskie podejście

Nauczenia pracowników gospodarskiego podejścia i odpowiedzialności za realizowane działania.

Spójny system

Stworzenia spójnego, korporacyjnego systemu zarządzania efektywnością.

Wzrost efektywności

Podniesienia efektywności zarówno procesów, jak i pracowników.

Lepszy wizerunek

Poprawy wiarygodności i oceny firmy poprzez interesariuszy i akcjonariuszy.

Kaizen

Stworzenia kultury dążenia do doskonałości operacyjnej i redukcji kosztów na wszystkich poziomach organizacji.

Z czego składa się Company Excellence System?

Company Excellence System oparty jest na modelu wypracowanym przez Luqam, którego fundamentem jest organizacja miejsca pracy, filarami – stabilność procesu i rozwiązywanie problemów, efektywność pracy i zrównoważony przepływ, a zwieńczeniem systemu ciągłe doskonalenie i zarządzanie oparte na danych.

W zależności od specyfiki organizacji, kolejnymi „cegłami” modelu mogą być: szkolenia liderów z zakresu kompetencji miękkich, warsztaty z zakresu integracji funkcjonującego w organizacji znormalizowanego systemu zarządzania (np. ISO 9001, ISO 27001) z systemem CES, stworzony specjalnie dla firmy system marketingowego wsparcia wdrożenia i utrzymania systemu lub inny pomysł firmy na dodatkowy moduł, który można zrealizować w ramach budowania systemu.

Jak przebiega projekt?

Do projektu wybierany jest jeden dział, realizujący działania w przestrzeni biurowej, w którym kierownictwo zidentyfikowało potencjał optymalizacyjny.

Projekt zakłada udział osób (liderów zmian po stronie firmy), które razem z konsultantami będą realizować wdrożenie. Są to osoby uczestniczące w serii specjalistycznych szkoleń i doskonalące swoje umiejętności w praktyce. Liderzy zmian odpowiadać będą za utrzymanie systemu już po zakończeniu działań konsultingowych oraz będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrożenia stworzonego Company Excellence System w innych komórkach organizacyjnych firmy. Liderami zmian powinny zostać osoby pracujące w dziale, departamencie lub komórce objętej wdrożeniem, ale także osoby z innych komórek, w których system będzie wdrażany po zakończeniu pilotaży.

Projekt realizowany w sprawdzonym trybie "AWEM": Akademia, Warsztaty, Ewaluacja, Mentoring.

Tryb Akademii

Niemożliwe jest wdrażanie nowych rozwiązań bez ich uprzedniego przedstawienia pracownikom firmy i karze, która realizować będzie projekty z zakresu Operational Excellence. Dlatego w ramach Akademii prowadzimy szkolenia na 2 poziomach:

 • dla szeregowych pracowników, w formie kilkugodzinnego przeszkolenia,
 • dla Liderów Zmian (poziom Lean Sigma Green Belt) i sponsorów projektów w formie całodziennych szkoleń.

Wszystkie nasze szkolenia ukierunkowane są na praktykę i zawierają elementy ćwiczeń, warsztatów, gier symulacyjnych i case studies.

Tryb Warsztatów

Wierzymy, że maksymalizacja wartości dokonuje się w sytuacji, gdy system zaprojektowany jest „na wymiar” danej organizacji. Wiemy „co” będziemy realizowali w ramach warsztatów, ale to „jak” będzie to robione zależy od współpracy pomiędzy konsultantami i zespołem projektowym. Każda firma jest wyjątkowa i to motto przyświeca nam przy realizacji zindywidualizowanych warsztatów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań przedstawionych na szkoleniach i budowę dedykowanego systemu zarządzania.

Tryb Ewaluacji

Konsultanci dokonują ewaluacji realizowanego projektu zwracając uwagę na elementy, które nie funkcjonują na odpowiednim wysokim poziomie jakości. Po zakończeniu wdrożenia w danym dziale odbywa się proces sprawdzenia funkcjonowania systemu zakończony uroczystym wręczeniem certyfikatu poświadczającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu.

Tryb Mentoringu

Konsultanci dokonują ewaluacji realizowanego projektu zwracając uwagę na elementy, które nie funkcjonują na odpowiednia wysokim poziomie jakości. Po zakończeniu wdrożenia w danym dziale odbywa się proces sprawdzenia funkcjonowania systemu zakończony uroczystym wręczeniem certyfikatu poświadczającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu. Finalny audio realizowany jest przez LUQAM oraz jednostkę certyfikującą SwissCert. Jego zadaniem jest także ocena pracy kandydatów na Liderów Zmian i przyznanie im zaświadczeń potwierdzających kompetencje.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN