Dedykowany System Produkcyjny (CPS) oferowany przez LUQAM to zaprojektowany zgodnie z uwarunkowaniami i potrzebami organizacji, wdrażany przez konsultantów LUQAM oraz wyznaczonych pracowników firmy system produkcyjny charakteryzujący się:

Tryb projektowy

Zakłada 7 rodzajów zadań, począwszy od szkoleń dla kadry kierowniczej i inżynierskiej oraz miniszkoleń dla operatorów, po pełne warsztaty wdrożeniowe na wybranych stanowiskach/maszynach/liniach i miniwarsztaty uzupełniające.

? Szkolenia
? Miniszkolenia
? Warsztaty
? Miniwarsztaty
? Konsultacje/audity
? Koordynowanie
? Praca zdalna

Tryb Akademii CPS

Celem Akademi CPS jest standaryzacja i doskonalenie przyjętych rozwiązań w dłuższym horyzoncie czasowym. Akademia rozwijana jest w trybie 6 kroków + strategiczny 7 polegający na integracji przyjętych rozwiązań z funkcjonującym w firmie systemem zarządzania.

? Moduły szkoleniowe
? Trening trenerów
? Walidacja trenerów
? Manual CPS
? Procedury
? Formularze audytowe

Dedykowany System Produkcyjny to system wbudowujący szereg narzędzi zarządzania operacyjnego do kultury organizacyjnej firmy.

Jak działa system CPS?

Budowa systemu CPS

Optymalizacja i usprawnienie procesu produkcyjnego to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

? Firma dysponuje narzędziami do realizacji ambitnych planów.
? Projekty optymalizacyjne są ujednolicone i ustandaryzowane w całej organizacji, dzięki czemu przeprowadzenie optymalizacji procesów produkcyjnych przebiega sprawniej.
? Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników są rozwijane w oczekiwanym kierunku.
? Organizacja daje pracownikom możliwość realizacji zgłaszanych przez nich pomysłów.
? Pracownicy są zmotywowani i dumni ze swojej pracy w organizacji.
? Nie ma potrzeby ?malowania trawy na zielono? ? każdy gość jest pod wrażeniem wizyty w firmie.
? System pomaga firmie w adaptacji do zmieniających się warunków ? nowej hali produkcyjnej, wdrożeń nowych produktów, reakcji na zmiany popytu itp.

Company Excellence System to dedykowany danej firmie system stworzony na potrzeby organizacji, koncentrujący się na obszarze budowania kultury organizacyjnej, której celem jest zarówno poprawa jakości i efektywności zadań realizowanych przez pracowników, jak i jakości oraz efektywności realizowanych przez firmę procesów.

Company Excellence System to produkt przeznaczony dla firm usługowych oraz firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej. Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej ukierunkowanego na:

? umożliwienie zarządzania firmą na podstawie liczb, danych i faktów,
? zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
? poprawę organizacji pracy,
? poprawę i stabilizację efektywności pracy,
? skuteczne eliminowanie problemów występujących w organizacji,
? adekwatny do możliwości podział pracy
? doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.

Jesteśmy pewni, że kompleksowe wdrożenie modelu wypracowanego przez ekspertów LUQAM to optymalne rozwiązanie dla firm, które dzięki doskonałości operacyjnej chcą skutecznie realizować cele strategiczne.

Z czego składa

się system?

Company Excellence System oparty jest na modelu wypracowanym przez LUQAM, którego fundamentem jest organizacja miejsca pracy, filarami – stabilność procesu i rozwiązywanie problemów, efektywność pracy i zrównoważony przepływ, a zwieńczeniem systemu ciągłe doskonalenie i zarządzanie oparte na danych.

 

W zależności od specyfiki organizacji, kolejnymi „cegłami” modelu mogą być:

? szkolenia liderów z zakresu kompetencji miękkich

? warsztaty z zakresu integracji funkcjonującego w organizacji znormalizowanego systemu zarządzania (np. ISO 9001, ISO 27001) z systemem CES

? stworzony specjalnie dla firmy system marketingowego wsparcia wdrożenia i utrzymania systemu

? inny pomysł firmy na dodatkowy moduł, który można zrealizować w ramach budowania systemu

W jaki sposób

realizowane jest
wdrożenie?

Do projektu wybierany jest jeden dział, realizujący działania w przestrzeni biurowej, w którym kierownictwo zidentyfikowało potencjał optymalizacyjny.

 

Projekt zakłada udział osób (Liderów Zmian), które razem z konsultantami będą realizować wdrożenie. Są to osoby uczestniczące w serii specjalistycznych szkoleń i doskonalące swoje umiejętności w praktyce. Liderzy Zmian odpowiadać będą za utrzymanie systemu już po zakończeniu działań konsultingowych oraz będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrożenia stworzonego CES w innych komórkach organizacyjnych Firmy. Liderami Zmian powinny zostać osoby pracujące w dziale, departamencie lub komórce objętej wdrożeniem, ale także osoby z innych komórek, w których system będzie wdrażany po zakończeniu pilotaży.

Projekt realizowany w sprawdzonym trybie AWEM: Akademia Warsztaty, Ewaluacja, Mentoring

Niemożliwe jest wdrażanie nowych rozwiązań bez ich uprzedniego przedstawienia pracownikom firmy i karze, która realizować będzie projekty z zakresu Operational Excellence. Dlatego w ramach Akademii prowadzimy szkolenia na 2 poziomach:

? dla szeregowych pracowników, w formie kilkugodzinnego przeszkolenia

? dla Liderów Zmian (poziom Lean Sigma Green Belt) i Sponsorów Projektów w formie całodziennych szkoleń.

Wszystkie nasze szkolenia ukierunkowane są na praktykę i zawierają elementy ćwiczeń, warsztatów, gier symulacyjnych i case studies.

Wierzymy, że maksymalizacja wartości dokonuje się w sytuacji, gdy system zaprojektowany jest „na wymiar” danej organizacji. Wiemy „co” będziemy realizowali w ramach warsztatów, ale to „jak” będzie to robione zależy od współpracy pomiędzy konsultantami i zespołem projektowym. Każda firma jest wyjątkowa i to motto przyświeca nam przy realizacji zindywidualizowanych warsztatów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań przedstawionych na szkoleniach i budowę dedykowanego systemu zarządzania.

Konsultanci dokonują ewaluacji realizowanego projektu zwracając uwagę na elementy, które nie funkcjonują na odpowiednia wysokim poziomie jakości. Po zakończeniu wdrożenia w danym dziale odbywa się proces sprawdzenia funkcjonowania systemu zakończony uroczystym wręczeniem certyfikatu poświadczającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu. Finalny audio realizowany jest przez LUQAM oraz jednostkę certyfikującą SwissCert. Jego zadaniem jest także ocena pracy kandydatów na Liderów Zmian i przyznanie im zaświadczeń potwierdzających kompetencje.

Tryb mentoringu to tryb wizyt konsultantów LUQAM w określonych odstępach czasu w każdym z działów z wdrożonych CES. Celem wizyt jest doskonalenie wdrożonego już systemu, a także wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w utrzymanie systemu. Jest to forma „obsługi systemu” dla firm, które nie zdecydują się na oddelegowanie swoich pracowników do zarządzania systemem i wejdą w LUQAM w tryb outsourcingu lub dla firm, które same będą zarządzać systemem, ale potrzebują cyklicznego wsparcia i pomocy konsultantów w tym zakresie.

Wybierz projekt dopasowany do Twojej organizacji

Dedykowany System Produkcyjny (CPS) oferowany przez LUQAM to zaprojektowany zgodnie z uwarunkowaniami i potrzebami organizacji, wdrażany przez konsultantów LUQAM oraz wyznaczonych pracowników firmy system produkcyjny charakteryzujący się:

Tryb projektowy

Zakłada 7 rodzajów zadań, począwszy od szkoleń dla kadry kierowniczej i inżynierskiej oraz miniszkoleń dla operatorów, po pełne warsztaty wdrożeniowe na wybranych stanowiskach/maszynach/liniach i miniwarsztaty uzupełniające.

? Szkolenia
? Miniszkolenia
? Warsztaty
? Miniwarsztaty
? Konsultacje/audity
? Koordynowanie
? Praca zdalna

Tryb Akademii CPS

Celem Akademi CPS jest standaryzacja i doskonalenie przyjętych rozwiązań w dłuższym horyzoncie czasowym. Akademia rozwijana jest w trybie 6 kroków + strategiczny 7 polegający na integracji przyjętych rozwiązań z funkcjonującym w firmie systemem zarządzania.

? Moduły szkoleniowe
? Trening trenerów
? Walidacja trenerów
? Manual CPS
? Procedury
? Formularze audytowe

Dedykowany System Produkcyjny to system wbudowujący szereg narzędzi zarządzania operacyjnego do kultury organizacyjnej firmy.

Jak działa system CPS?

Budowa systemu CPS

Optymalizacja i usprawnienie procesu produkcyjnego to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

? Firma dysponuje narzędziami do realizacji ambitnych planów.
? Projekty optymalizacyjne są ujednolicone i ustandaryzowane w całej organizacji, dzięki czemu przeprowadzenie optymalizacji procesów produkcyjnych przebiega sprawniej.
? Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników są rozwijane w oczekiwanym kierunku.
? Organizacja daje pracownikom możliwość realizacji zgłaszanych przez nich pomysłów.
? Pracownicy są zmotywowani i dumni ze swojej pracy w organizacji.
? Nie ma potrzeby ?malowania trawy na zielono? ? każdy gość jest pod wrażeniem wizyty w firmie.
? System pomaga firmie w adaptacji do zmieniających się warunków ? nowej hali produkcyjnej, wdrożeń nowych produktów, reakcji na zmiany popytu itp.

Company Excellence System to dedykowany danej firmie system stworzony na potrzeby organizacji, koncentrujący się na obszarze budowania kultury organizacyjnej, której celem jest zarówno poprawa jakości i efektywności zadań realizowanych przez pracowników, jak i jakości oraz efektywności realizowanych przez firmę procesów.

Company Excellence System to produkt przeznaczony dla firm usługowych oraz firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej. Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej ukierunkowanego na:

? umożliwienie zarządzania firmą na podstawie liczb, danych i faktów,
? zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
? poprawę organizacji pracy,
? poprawę i stabilizację efektywności pracy,
? skuteczne eliminowanie problemów występujących w organizacji,
? adekwatny do możliwości podział pracy
? doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.

Jesteśmy pewni, że kompleksowe wdrożenie modelu wypracowanego przez ekspertów LUQAM to optymalne rozwiązanie dla firm, które dzięki doskonałości operacyjnej chcą skutecznie realizować cele strategiczne.

Z czego składa

się system?

Company Excellence System oparty jest na modelu wypracowanym przez LUQAM, którego fundamentem jest organizacja miejsca pracy, filarami – stabilność procesu i rozwiązywanie problemów, efektywność pracy i zrównoważony przepływ, a zwieńczeniem systemu ciągłe doskonalenie i zarządzanie oparte na danych.

 

W zależności od specyfiki organizacji, kolejnymi „cegłami” modelu mogą być:

? szkolenia liderów z zakresu kompetencji miękkich

? warsztaty z zakresu integracji funkcjonującego w organizacji znormalizowanego systemu zarządzania (np. ISO 9001, ISO 27001) z systemem CES

? stworzony specjalnie dla firmy system marketingowego wsparcia wdrożenia i utrzymania systemu

? inny pomysł firmy na dodatkowy moduł, który można zrealizować w ramach budowania systemu

W jaki sposób

realizowane jest
wdrożenie?

Do projektu wybierany jest jeden dział, realizujący działania w przestrzeni biurowej, w którym kierownictwo zidentyfikowało potencjał optymalizacyjny.

 

Projekt zakłada udział osób (Liderów Zmian), które razem z konsultantami będą realizować wdrożenie. Są to osoby uczestniczące w serii specjalistycznych szkoleń i doskonalące swoje umiejętności w praktyce. Liderzy Zmian odpowiadać będą za utrzymanie systemu już po zakończeniu działań konsultingowych oraz będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrożenia stworzonego CES w innych komórkach organizacyjnych Firmy. Liderami Zmian powinny zostać osoby pracujące w dziale, departamencie lub komórce objętej wdrożeniem, ale także osoby z innych komórek, w których system będzie wdrażany po zakończeniu pilotaży.

Projekt realizowany w sprawdzonym trybie AWEM: Akademia Warsztaty, Ewaluacja, Mentoring

Niemożliwe jest wdrażanie nowych rozwiązań bez ich uprzedniego przedstawienia pracownikom firmy i karze, która realizować będzie projekty z zakresu Operational Excellence. Dlatego w ramach Akademii prowadzimy szkolenia na 2 poziomach:

? dla szeregowych pracowników, w formie kilkugodzinnego przeszkolenia

? dla Liderów Zmian (poziom Lean Sigma Green Belt) i Sponsorów Projektów w formie całodziennych szkoleń.

Wszystkie nasze szkolenia ukierunkowane są na praktykę i zawierają elementy ćwiczeń, warsztatów, gier symulacyjnych i case studies.

Wierzymy, że maksymalizacja wartości dokonuje się w sytuacji, gdy system zaprojektowany jest „na wymiar” danej organizacji. Wiemy „co” będziemy realizowali w ramach warsztatów, ale to „jak” będzie to robione zależy od współpracy pomiędzy konsultantami i zespołem projektowym. Każda firma jest wyjątkowa i to motto przyświeca nam przy realizacji zindywidualizowanych warsztatów, mających na celu wdrożenie w życie rozwiązań przedstawionych na szkoleniach i budowę dedykowanego systemu zarządzania.

Konsultanci dokonują ewaluacji realizowanego projektu zwracając uwagę na elementy, które nie funkcjonują na odpowiednia wysokim poziomie jakości. Po zakończeniu wdrożenia w danym dziale odbywa się proces sprawdzenia funkcjonowania systemu zakończony uroczystym wręczeniem certyfikatu poświadczającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu. Finalny audio realizowany jest przez LUQAM oraz jednostkę certyfikującą SwissCert. Jego zadaniem jest także ocena pracy kandydatów na Liderów Zmian i przyznanie im zaświadczeń potwierdzających kompetencje.

Tryb mentoringu to tryb wizyt konsultantów LUQAM w określonych odstępach czasu w każdym z działów z wdrożonych CES. Celem wizyt jest doskonalenie wdrożonego już systemu, a także wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w utrzymanie systemu. Jest to forma „obsługi systemu” dla firm, które nie zdecydują się na oddelegowanie swoich pracowników do zarządzania systemem i wejdą w LUQAM w tryb outsourcingu lub dla firm, które same będą zarządzać systemem, ale potrzebują cyklicznego wsparcia i pomocy konsultantów w tym zakresie.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN