Regulamin studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych

1.  Organizatorem studiów podyplomowych jest:

 • w Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),
 • w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego,

2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:

 • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
 • obsługę wpłat od uczestników,
 • administrację salami wykładowymi,
 • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),

3. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła bandula@wszib.edu.pl,
ze strony Uczelni Łazarskiego p. Anna Dubiel-Kwaśniewska dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl

4. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.

5. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:

 • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
 • udzielanie rabatów.

6. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest p. Karolina Antos szkolenia@luqam.com

7. LUQAM, Uczelnia Łazarskiego i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:

 • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
 • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
 • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą wideokonferencji prowadzonej na żywo,
 • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której planowane są zajęcia praktyczne.

8. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.

9. 4 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy mogą odbyć się w tygodniu roboczym.

10. Dotyczy kierunku MBA in Quality Management realizowanego na Uczelni Łazarskiego: Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA jest posiadanie dyplomu magisterskiego oraz min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim i rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych). Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do programu przedkładając list referencyjny od doświadczonego menedżera, który może potwierdzić potencjał menedżerski kandydata. Osoby, które legitymują się dyplomem inżyniera lub licencjata mogą aplikować do programu pod warunkiem posiadania min. 5 letniego doświadczenia menadżerskiego.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także „informacje wewnętrznego użytku”. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Dla Słuchacza pracującego dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której odbędą się zajęcia praktyczne zostaną przygotowane alternatywne zajęcia.

 

Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w firmach zewnętrznych.

 

1.  Organizatorem studiów podyplomowych jest:

 • w Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),
 • w Warszawie – Uczelnia Łazarskiego,

2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:

 • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
 • obsługę wpłat od uczestników,
 • administrację salami wykładowymi,
 • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),

3. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła bandula@wszib.edu.pl,
ze strony Uczelni Łazarskiego p. Anna Dubiel-Kwaśniewska dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl

4. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.

5. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:

 • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
 • udzielanie rabatów.

6. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest p. Karolina Antos szkolenia@luqam.com

7. LUQAM, Uczelnia Łazarskiego i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:

 • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
 • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
 • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą wideokonferencji prowadzonej na żywo,
 • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której planowane są zajęcia praktyczne.

8. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.

9. 4 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy mogą odbyć się w tygodniu roboczym.

10. Dotyczy kierunku MBA in Quality Management realizowanego na Uczelni Łazarskiego: Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA jest posiadanie dyplomu magisterskiego oraz min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim i rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych). Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do programu przedkładając list referencyjny od doświadczonego menedżera, który może potwierdzić potencjał menedżerski kandydata. Osoby, które legitymują się dyplomem inżyniera lub licencjata mogą aplikować do programu pod warunkiem posiadania min. 5 letniego doświadczenia menadżerskiego.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także „informacje wewnętrznego użytku”. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Dla Słuchacza pracującego dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której odbędą się zajęcia praktyczne zostaną przygotowane alternatywne zajęcia.

 

Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w firmach zewnętrznych.

 

  Skontaktuj się z nami: