Studia podyplomowe Lean Sigma Academy

Zapraszamy na studia Lean Sigma Academy współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu metodologii Lean oraz Six Sigma.
Zapisz się na studia i zdobądź fachową wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi do zarządzania jakością i usprawniania procesów w swojej organizacji!

Zarejestruj się już dziś!

O kierunku studiów
Lean Sigma Academy

Studia podyplomowe Lean Sigma Academy są skierowane do specjalistów z różnych dziedzin, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu metodologii Lean Management oraz Six Sigma.

W trakcie trwania studiów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, Six Sigma, a także nauczą się stosować narzędzia takie jak: SMED, 5S, Just in Time, Kanban czy Value Stream Mapping. Cały program studiów składa się z aż 11 zjazdów, w trakcie których Trenerzy Luqam omawiają zarówno teorię, jak i praktyczne zastosowania poszczególnych narzędzi Lean. Trenerzy omówią również metodologię prowadzenia projektów optymalizacyjnych w oparciu o model DMAIC, wykorzystywaną podczas projektu certyfikacji Six Sigma na poziomie Green Belt. Ponadto studenci wezmą udział w angażujących grach symulacyjnych, dzięki którym będą mogli w praktyce poznać omawiane na zajęciach narzędzia.

Studia podyplomowe Lean Sigma Academy to propozycja dla przyszłych liderów, którzy chcą odnieść sukces w wymagającym świecie biznesu.

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć i wizyta w przedsiębiorstwie

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Możliwość uczestnictwa 100% online

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

Możliwość przygotowania i obrony projektu Six Sigma Green Belt

11 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych Lean Management i Six Sigma

01 Six Sigma - faza Define

 • Wprowadzenie do Six Sigma, geneza metodyki.
 • Definiowanie istotnych problemów firmy.
 • DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
 • Główne kroki fazy DEFINE.
 • Wybór problemu do rozwiązania.
 • Mapa procesu.
 • Karta Projektu.
 • Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

02 Lean Management - wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing.

03 Metoda 5S

 • Przedstawienie genezy metody 5S.
 • Omówienie 5 kroków metody 5S wraz z przykładami.
 • Korzyści z wdrożenia systemu 5S w organizacji.
 • 5S a system motywacyjny pracowników.
 • Audit 5S – narzędzie do samooceny i kontroli.
 • Zarządzanie działami poauditownymi.
 • Przyczyny porażek – czyli dlaczego system 5S nie działa?

04 Six Sigma – faza Measure

 • Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
 • Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
 • Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
 • Systemy pomiarowe i ich ocena.
 • MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
 • Sposoby prezentowania danych.
 • Zasady generowania pomysłów.

05 TPM - Total Productive Maintenance

 • Przedstawienie historii rozwoju TPM oraz genezy powstania.
 • Definicja TPM.
 • Opłacalność wdrożenia TPM w organizacji.
 • Filary TPM.
 • Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM.
 • Zagadnienia autonomicznego utrzymania ruchu jako pierwszego kroku przy wdrażaniu TPM.

06 Digital Twin

 • Dane dotyczące czasu, ruchu i zdarzeń w systemie produkcyjnym
 • Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących ruchu obiektów w funkcji czasu na hali produkcyjnej (system Real Time Location System):
  • budowa systemu,
  • case study,
  • implementacja i ograniczenia systemu.
 • Pozyskiwania i analiza danych dotyczących pracy maszyny:
  • „inteligentne” sensory,
  • TiMES jako przykład systemu MES.
 • Digital Twin jako narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych:
  • przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej,
  • symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych – case study.

07 Value Stream Mapping

 • Cel stosowania narzędzia Value Stream Mapping – Mapa Stanu Obecnego.
 • Proces wykorzystania VSM jako narzędzia optymalizującego.
 • Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości.
 • Tworzenie VSM stanu obecnego.
 • Główne kroki podczas Mapowania Strumienia Wartości – Mapa Stanu Przyszłościowego.
 • Tworzenie VSM stanu przyszłościowego.
 • Określenie planu działań i jego realizacja.
 • Warsztaty.

08 Gra symulacyjna - Fabryka

 • 4-dniowa, angażująca gra symulacyjna – „Fabryka” – symulacja procesów produkcyjnych i ich optymalizacja.

09 Six Sigma – faza Analyse i DoE

 • Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
 • Wstęp do analizy statystycznej.
 • Analiza graficzna zebranych danych.
 • Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

10 Six Sigma – faza Improve i MiniTab

 • Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
 • Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
 • Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.
 • Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
 • Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
 • Fundamenty Lean.
  • 5S+S.
  • Standaryzacja pracy.

11 Normowanie i standaryzacja pracy

 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest normatyw, standard i praca standaryzowana.
 • Etapy oraz narzędzia służące standaryzacji pracy.
 • Podstawowe pojęcia – czas cyklu, czas taktu i standardowy zapas produkcji w toku.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale wideo.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

12 Just in Time i Kanban

 • Przewaga JiT nad klasycznym podejściem.
 • Wady i zalety systemu Push i Pull.
 • 6 Zasad Kanban.
 • Rodzaje systemu Kanban.
 • Zastosowanie systemu Kanban.
 • Funkcje systemu Pull.
 • Supermarket – zasady działania, sposoby projektowania supermarketu.
 • Karta Kanban – rodzaje kart Kanban, sposoby projektowania kart Kanban.
 • Heijunka.

13 Analiza przepływu – wizyta w przedsiębiorstwie

 • Obserwacja problemów i strat.
 • Zebranie i analiza informacji o procesie.
 • Oszacowanie obszarów optymalizacji.

14 Six Sigma – faza Control

 • Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
  • Zarządzanie ryzykiem.
  • Uodpornienie na błędy.
  • Statystyczna Kontrola Procesu.
 • Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
 • Przygotowanie planu karty kontrolnej.
 • SPC.
 • Ustalenie nowego standardu.
 • Skuteczne wprowadzenie zmian.
 • Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

15 Six Sigma - analiza i interpretacja case studies

Na zajęciach zostaną przedstawione realne projekty z zakresu Six Sigma wraz z omówieniem ich mocnych i słabych stron. Przewidziano czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

16 Warsztat SMED

 • Czym jest przezbrojenie?
 • Idea SMED.
 • Etapy wdrożenia SMED.
 • Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.
 • Ćwiczenia.

17 Szkolenia pracowników i mapy kompetencji

 • Rola kompetencji pracowników i wykorzystania ich potencjału w rozwoju  firmy.
 • Kompetencje a osobowość.
 • Projektowanie i wdrażanie matryc kompetencji.
 • Zarzadzanie matrycami.
 • Case study.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów Lean Sigma Academy

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Lean Sigma Academy

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Lean Sigma Academy

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Six Sigma - poziom Green Belt

Certyfikat wydawany przez LUQAM po obronie projektu na poziomie Green Belt.

Lean Manager

Możliwość zdobycia certyfikatu eksperckiego po ukończeniu szkolenia Lean Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Lean Six Sigma Green Belt

Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt książki to 59€ netto (książkę można otrzymać w wersji elektronicznej), koszt egzaminu to 230€ netto. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Informacje szczegółowe Studia Lean Sigma Academy

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 5900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 6100 zł brutto (2 x 3 050zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 11

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30 (1 zjazd może się odbyć w dni inne niż sobota i niedziela)

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku). Wyjątek stanowią zajęcia: Czterodniowa gra symulacyjna “Fabryka” oraz wizyta w przedsiębiorstwie, gdzie obecność Słuchaczy stacjonarnie na zajęciach jest niezbędna.

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Dwa egzaminy cząstkowe z zakresu Lean Management oraz Six Sigma.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.
 • W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt – przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

Zajęcia obejmują minimum 160 godzin dydaktycznych.

Zapisz się na studia Lean Sigma Academy i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Rekrutacja na studia trwa!

Wypełnij formularz i zarejestruj się na studia podyplomowe na stronie WSZiB.

Masz pytania? Zadzwoń +48 730 822 627.

Zarejestruj się!

Prowadzący studia z Lean i Six Sigma

Marcin Nakielski

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Zarządza zespołem inżynierów jako Product Engineering Leader. Zajmuje się optymalizacją produktu oraz procesów, pracą z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu (BMW, Fiat, Opel, PSA), prowadzeniem inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów, rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX. Prowadził liczne projekty Six Sigma zarówno jako lider jak i konsultant, o łącznej oszczędności wycenianej na kilkanaście milionów dolarów. Prowadzi w LUQAM projekty i szkolenia z zakresu Six Sigma, Problem Solving, SPC, MSA. Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte w Polsce i poza granicami kraju. Mentor licznych projektów zaliczeniowych dla szkoleń Six Sigma – poziom Green Belt oraz Six Sigma – poziom Black Belt.

Robert Bujas

Koordynator Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. Od przeszło dekady realizuje w LUQAM konsultacje i szkolenia zarówno dla wielooddziałowych międzynarodowych korporacji, jak i kilkunastoosobowych firm rodzinnych. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż, w tym firmom usługowym (szpital, urząd administracji państwowej, bank) i produkcyjnym (poza większością popularnych sektorów takich jak automotive, aerospace, żywność, przemysł lekki, także np. przemysł farmaceutyczny, petrochemiczy, hutniczy i zbrojeniowy), realizującym produkcję zarówno seryjną, jak i jednostkową.

Arkadiusz Małolepszy

Trener oraz konsultant w zakresie Lean Management. Swoje doświadczenie zdobywał między innymi na stanowiskach Kierownika IT i zakupów, Kierownika produkcji, Kierownika Jakości czy Kierownika zakładu. W ramach swoich obowiązków zajmował się wdrażaniem narzędzi Lean/HPS (5S, VSM, TPM), nadzorem nad procesami, zarządzaniem projektami optymalizacyjnymi, organizacją szkoleń i warsztatów z obszarów Lean Management. Posiada doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu systemu zgodnego z IATF 16949, organizował i nadzorował nowe projekty wg APQP. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

FAQ

1

Dla kogo skierowane są studia podyplomowe Lean Sigma Academy?

Studia podyplomowe Lean Sigma Academy są skierowane do specjalistów z różnych dziedzin, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu metodologii Lean Management oraz Six Sigma. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić uczestnikom nabycie cennych umiejętności, które są bardzo poszukiwane przez pracodawców.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Lean Sigma Academy i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać dwa egzaminy cząstkowe z zakresu Lean Management oraz Six Sigma oraz mieć minimum 70% obecności na zajęciach. W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat Six Sigma na poziomie Green Belt – warunkiem jest przygotowanie projektu optymalizacyjnego i jego obrona.

3

W jaki sposób zapisać się na studia?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Lean Sigma Academy prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Napisz do nas! student@luqam.com

  Zapisz się do newslettera: