Studia podyplomowe Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zapraszamy na studia Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów podyplomowych został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Zapisz się na studia i zostań liderem w branży spożywczej!

Rekrutacja trwa!

O kierunku Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Studia podyplomowe Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności to program kształcenia, który ma na celu przygotowanie specjalistów do pracy w branży przemysłu spożywczego.

Studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności, m.in. z zakresu tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności oraz sprawowania funkcji Pełnomocnika i Managera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Do najważniejszych celów studiów można zaliczyć przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemów Jakości (ISO 9001) oraz HACCP. Kierunek przygotowuje również do pracy na stanowisku Kontrolera jakości.

Zostań Specjalistą ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności i wprowadź do swojej firmy najlepsze praktyki oraz międzynarodowe standardy!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Możliwość uczestnictwa 100% online

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

Angażujące warsztaty

9 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych z bezpieczeństwa żywności

01 Interpretacja wymagań ISO 9001

 • Wprowadzenie.
 • Zakres normy.
 • Powołania normatywne.
 • Terminy i definicje.
 • Kontekst organizacji.
 • Przywództwo.
 • Planowanie.
 • Wsparcie.
 • Działania operacyjne.
 • Ocena efektów.
 • Doskonalenie.

02 Lean Management - wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Lean Management.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Management.

03 Metoda 5S

 • Przedstawienie genezy metody 5S.
 • Omówienie 5 kroków metody 5S wraz z przykładami.
 • Korzyści z wdrożenia systemu 5S w organizacji.
 • 5S a system motywacyjny pracowników.
 • Audit 5S – narzędzie do samooceny i kontroli.
 • Zarządzanie działami poauditownymi.
 • Przyczyny porażek – czyli dlaczego system 5S nie działa?

04 Wymagania systemu HACCP

 • Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
  • Budynek i otoczenie (lokalizacja, rozwiązania konstruktorskie, funkcjonalny układ).
  • Maszyny i Urządzenia (harmonogram czynności obsługowych i metrologicznych).
  • Magazynowanie (zasada fifo, fefo, warunki środowiskowe, logistyka).
  • Zakupy (lista kwalifikowanych dostawców, oceny dostaw).
  • Personel (kwalifikacje, szkolenia).
 • Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Higienicznej.
  • Budynek (rozwiązania konstruktorskie, plan higieny).
  • Program DD.
  • Program usuwania odpadów (kategorie odpadów).
  • Harmonogram badania wody (kryteria oceny).
  • Mycie i dezynfekcja (instrukcje mycia, walidacja procesów mycia, dobór środków myjących karty charakterystyki, ocena skuteczności).
  • Higiena personelu.
 • Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
  • Warunki lokalowe i środowiskowe (hałas, czystość mikrobiologiczna, temperatura, wilgotność), metody badań (walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru).
  • Wyposażenia (sprawność metrologiczna, wzorcowania, sprawdzenia, nadzorowanie).
  • Pobieranie próbek (metodyki).
  • Materiał odniesienia (CRM, szczepy wzorcowe).
  • Odczynniki, testy, materiały pomocnicze.
 • HACCP jako obligatoryjne narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności (wymagania prawne).
 • Jakość żywności (jakość zdrowotna, jakość sensoryczna).
 • Omówienie wdrażania systemu HACCP na metodologii 12 kroków.
 • Powołanie zespołu HACCP.
 • Opis produktu i przeznaczenie konsumenckie.
 • Schemat technologiczny i jego weryfikacja.
 • Analiza zagrożeń (wskaźnik priorytety, drzewo decyzyjne wg. Notermansa, analiza zagrożeń w NACMCF).
 • Wyznaczenie CCP i CP (drzewo decyzyjne).
 • Ustalenie wartości krytycznych i interwencyjnych.
 • System monitoringu CCP (odpowiedzialność i zapisy).
 • Działania korygujące (analiza przyczyn, ocena skuteczności).
 • Weryfikacja systemu HACCP (analiza danych).

05 Projektowanie i budowa systemu HACCP – warsztaty

 • Zakupy wg specyfikacji zakupowych, formularzy oceny dostaw, kryteriów kwalifikujących dla dostawców.
 • Opis produktu (skład, cechy mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne itd.).
 • Schemat technologiczny.
 • Charakterystyka zagrożeń.
 • Przeprowadzenie analizy zagrożeń (burza mózgów i określenie wskaźnika priorytetu).
 • Wyznaczenia CCP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, zapisy).
 • Wyznaczenie CP (określenie wartości krytycznych oraz monitoringu, zapisy).
 • Weryfikacja.
 • Dokumentowanie (polityka jakości, nadzorowanie).

06 Wymagania normy ISO 22000

 • Struktura normy ISO 22000.
 • Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na przykładzie zakładu produkcyjnego.
 • Zarządzanie procesowe, PDCA.
 • Polityka bezpieczeństwa żywności, cele jakości – opracowywanie dokumentów, konstruowania celów jakości zgodnie z zasadą SMART.
 • Kontekst organizacji.
 • Dokumentowanie sytemu: opracowywanie dokumentów, dystrybucja, wprowadzanie zmian oraz archiwizacja – omówienie różnych opcji rozwiązań.
 • Odpowiedzialność kierownictwa.
 • Zarządzanie zasobami.
  • Wyposażenie – ewidencja, nadzór, kontrola metrologiczna – konstruowanie harmonogramów oparte na ocenie ryzyka.
  • Infrastruktura – nadzór i dokumentowanie.
  • Personel – kwalifikacje, szkolenia – komunikacja.
 • Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (praktyczne wdrażanie PRP, systemu HACCP, system identyfikowalności.
 • Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami – omówienie przykładów niezgodności oraz analiza poprawności podejmowanych działań).

07 Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 – warsztaty

 • Problemy podczas wdrażania (dyskusja, burza mózgów).
 • Analiza zagrożeń. Wyznaczenie CCP i CP.
 • Monitorowanie CCP – wybieramy wartości graniczne, określamy częstotliwości projektujemy dokumentacje
 • Procedura nadzoru nad dokumentacją – projektowanie dokumentu w zależności od wielkości organizacji
 • Weryfikacja i walidacja systemu tj. inspekcje, audyt wewnętrzny – przygotowywanie harmonogramów, kwalifikacje auditorów, raportowanie.
 • Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, czyli jak się przygotować na nieprzewidziane (dyskusja, „burza mózgów”) – wewnętrzne i zewnętrzne źródła incydentów (przykłady).
 • Działania korygujące – analiza przyczyn, korekcja i ocena skuteczności.

08 Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence

 • Geneza i pochodzenie standardów IFS i BRC.
 • Proces certyfikacji zgodnie z IFS i BRC – krótkie wprowadzenie.
 • Wymagania standardów.
 • Utrzymanie porządku i higieny.
 • Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny.
 • Wymagania w zakresie materiałów zawierających GMO.
 • Wprowadzenie do Food Defence i Food Fraud.
 • Wymagania Food Defence i Food Fraud w zakresie IFS v6, BRC v7 i innych standardach.
 • Projektowanie analizy TACCP i planu obrony żywności oraz analizy VACCP dla dostawców i tworzenia planu łagodzenia oszustw żywnościowych – prezentacja oraz ćwiczenia opracowania planu Obrony żywności na przykładzie PAS 96:
  • Ocena ryzyka (TACCP).
  • Działania prewencyjne.
  • Plan zabezpieczenia zakładu, zabezpieczenie transportu i magazynowania.
  • Kontrola procesów.
  • Wymagania w zakresie personelu.
  • Bezpieczeństwo danych i IT.
 • Prezentacja analizy VACCP dla dostawców i tworzenia planu łagodzenia oszustw żywnościowych:
  • Ocena podatności.
  • Czynniki ryzyka pod względem dostawcy i produktu.
  • Działania prewencyjne – bieżące środki nadzoru.
  • Weryfikacja planu łagodzenia oszustw żywności.

09 Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 – podejście procesowe – zakres zmian porównanie dwóch edycji standardu.
 • Wymagania dotyczące organizacji i zarządzania:
  • Kto kieruje pracą, kto nadzoruje, kto sprawdza?
  • Rola kierownictwa.
  • Mechanizmy komunikacji w laboratorium.
 • Wymagania dotyczące zasobów:
  • Podział uprawnień i obowiązków.
  • Doskonalenie personelu i szkolenia.
  • Przegląd warunków lokalowych.
  • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
  • Materiały referencyjne.
  • Zachowanie spójności pomiarowej.
  • Zewnętrzne dostawy i usługi.
 • Wymagania dotyczące procesów:
  • Przegląd zapytań, ofert i umów.
  • Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych.
  • Pobieranie próbek.
  • Postepowanie z obiektami do badań i wzorcowa.
  • Ocena niepewności pomiaru.
  • Zapewnienie jakości wyników.
  • Zarządzanie pracą niezgodną z wymaganiami.
  • Nadzorowanie danych – zarządzanie informacją.
 • Ocena ryzyka w laboratoriach – przykłady, ćwiczenia.
 • Omówienie zasad dostosowania dokumentacji posiadanego systemu do wymagań standardu PN-EN ISO 17025:2017.
 • Omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji.

10 Normowanie i standaryzacja pracy

 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest normatyw, standard i praca standaryzowana.
 • Etapy oraz narzędzia służące standaryzacji pracy.
 • Podstawowe pojęcia – czas cyklu, czas taktu i standardowy zapas produkcji w toku.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale wideo.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

11 Zarządzanie kryzysowe

 • Podstawa prawna – powołanie RASFF.
 • Procedura zarządzania incydentami i kryzysami – IFS, BRC.
 • Procedura reagowania na sytuacje kryzysowe – ISO 22000.
 • Analiza incydentu:
  • Praca zespołu.
  • Podział odpowiedzialności.
  • Nie zginąć w chaosie – notatki a presja czasu.
 • Komunikacja.
  • Z klientem.
  • Z konsumentem.
  • Z inspekcjami.
 • Bezpieczeństwo konsumenta a wrażliwość marki.

12 Audit w teorii i praktyce

 • Audit – obowiązek, czy wartość?
 • Audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony:
  • Audity certyfikacji początkowej, audity w nadzorze i audity ponownej certyfikacji.
 • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – ISO 19011.
  • Zarządzanie programem auditów.
  • Przeprowadzanie auditu.
  • Kompetencje i ocena auditorów.
 • Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności.
 • Analiza i interpretacja case studies, związanych m.in.:
  • Weryfikacją wiedzy, umiejętności i doświadczenia auditorów.
  • Opisywaniem niezgodności i spostrzeżeń.
  • Wykorzystaniem checklist auditowych.

13 Auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności - warsztaty

 • Wymagania w ISO 22000, standardów IFS i BRC związane z auditami wewnętrznymi.
 • Tworzenie przykładowych list kontrolnych GMP, GHP, HACCP.
 • Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu – przegląd dokumentacji i wykonanie cheklisty.
 • Scenki – przeprowadzenie auditu wewnętrznego:
  • Wg wymagań normy ISO 22000.
  • Wg standardów IFS i BRC.
 • Analiza scenek – zachowanie podczas auditu, identyfikacja niegodności.
 • Przygotowanie raportu z auditu wewnętrznego.
  • Z jakich elementów powinien składać się raport auditowy.
  • Prawidłowe formułowanie zgodności.
  • Prawidłowe formułowanie niezgodności.
  • Wypełnianie kart niezgodności.
 • Planowanie działań korekcyjnych i korygujących oraz metod ich weryfikacji.

14 Problem Solving i metoda 8D

 • Czym jest problem i dlaczego powstaje?
 • Definiowanie problemu 5W2H.
 • Cykl PDCA.
 • San Gen Shugi.
 • Analiza Pareto.
 • Filozofia Kaizen, Koła Jakości i ich wykorzystanie.
 • Usystematyzowana metodologia rozwiązywania problemów – 8D.
  • D1 Powołanie zespołu.
  • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
  • D2 Opis problemu.
  • Zebranie informacji o problemie. Omówienie metody 5W2H, ćwiczenie.
  • D3 Tymczasowe działania korygujące.
  • D4 Analiza przyczyn niewykrycia problemu.
  • D5 Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu.
  • Wykorzystanie narzędzi Burza mózgów, Ishikawa, 5xWHY, Diagram zależności, ćwiczenia.
  • D6 Wyszukiwanie koncepcji rozwiązań.
  • Wykorzystanie Matrycy priorytetów.
  • D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych, weryfikacja działań.
  • D8 Wnioski i standaryzacja.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów z bezpieczeństwa i jakości żywności

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC z elementami Food Defence

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Auditor Wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Auditor Wewnętrzny HACCP

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Quality Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Quality Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 4900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 5100 zł brutto (2 x 2 550zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 9

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.45

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zajęcia obejmują minimum 160 godzin dydaktycznych.

Zapisz się na studia z jakości i bezpieczeństwa żywności i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Rekrutacja na studia trwa!

Wypełnij formularz i zarejestruj się na studia podyplomowe na stronie WSZiB.

Masz pytania? Zadzwoń +48 730 822 627.

Zarejestruj się!

Prowadzący studia Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Anna Pawlik

Trenerka oraz konsultantka ds. branżowych systemów zarządzania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako Lider Produkcji w grupie Carlsberg. W LUQAM realizuje projekty wdrożeniowe i szkoleniowe z zakresu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IRS, BRC, ISO 13485, jak również filozofii i narzędzi Lean Management. Obecnie w ramach outsourcingu funkcji pełnomocnika koordynuje i rozwija systemy dla Klientów LUQAM (m.in. branża spożywcza, budowlana, wyrobów medycznych i IT). Uczestniczy we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych. Specjalistka od trudnych projektów wdrożeniowych, realizowanych pod presją czasu. Doskonale odnajduje się w efektywnym powiązaniu wymagań poszczególnych systemów ze specyfiką produkcyjną. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Izabela Górecka

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zdobywała doświadczenia zawodowe jako Pełnomocnik Systemu Zarządzania oraz Kierownik Produkcji. W pracy zawodowej zajmowała się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania produktów mlecznych. Posiada doświadczenie jako auditor obszaru produkcyjnego i dostawców, jak również jako strona auditowana i kontrolowana przez sieci, takie jak Biedronka, Kaufland, Lidl oraz instytucje państwowe (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej, Inspekcja Weterynaryjna). Zdobywała także doświadczenia zawodowe poza sektorem spożywczym – jako Dyrektor Ośrodka Badań (analizy i badania chemiczne oraz z zakresu bezpieczeństwa fotobiologicznego). „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania” – taka złota myśl towarzyszy jej w życiu prywatnym i zawodowym.

Bartłomiej Tomczyński

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

FAQ

1

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności?

Kierunek studiów podyplomowych został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz mieć minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe z jakości żywności prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Napisz do nas! student@luqam.com

  Zapisz się do newslettera: