Studia podyplomowe TPM Champion

Zapraszamy na studia podyplomowe TPM Champion – Utrzymanie ruchu w praktyce współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów TPM został stworzony z myślą o osobach, które chcą uzyskać praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie utrzymania ruchu.

Zapisz się na studia i zostań Ekspertem TPM w swojej organizacji!

Zarezerwuj miejsce już dziś dziś i skorzystaj z 10% rabatu!

O kierunku studiów
TPM Champion

TPM Champion to kierunek studiów podyplomowych dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie utrzymania ruchu i zyskać praktyczne umiejętności. W ramach studiów podyplomowych TPM omówione zostaną najnowsze technologie i metody, które przydadzą się w codziennej pracy.

Absolwent kierunku będzie umiał stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Studenci kierunku TPM Champion wezmą czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem programu studiów jest analiza SMED – symulacja szybkiego przezbrojenia przy wykorzystaniu specjalnych narzędzi szkoleniowych.

Studia podyplomowe TPM Champion to nie tylko możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, ale również szansa na rozwój zawodowy oraz budowanie wartościowych relacji biznesowych!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Hybrydowa forma zajęć

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

Gra symulacyjna "SMED"

10 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych Total Productive Maintenance

01 Wstęp do koncepcji TPM i wskaźniki

 • Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM.
 • Definicja TPM, wykorzystanie.
 • Koszty zarządzania awariami.
 • Podstawowe straty które może wyeliminować TPM.
 • Opłacalność wdrożenia TPM w organizacji – bezpośrednie korzyści z wdrożenia.
 • Organizacja tradycyjna vs. organizacja TPM.
 • Filary TPM.
 • Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM.
 • Zagadnienia autonomicznego utrzymania ruchu jako pierwszego kroku przy wdrażaniu TPM.

02 On-line communication oraz monitorowanie i zarządzanie KPI w organizacji

 • Kaskadowanie celów strategicznych firmy do poziomów operacyjnych.
 • Projektowanie KPI zbieżnych z celami strategicznymi.
 • Wybór i interpretacja wskaźników w obszarach operacyjnych firmy (produkcja / jakość/ utrzymanie ruchu / logistyka).
 • Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zbieranie danych z procesów operacyjnych w trybie bieżącym oraz ich wielowymiarowa analizę.
 • Case study.

03 Wprowadzenie do Lean Management

 • Wprowadzenie do Lean Management.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Management.

04 Metoda 5S

 • Przedstawienie genezy metody 5S.
 • Omówienie 5 kroków metody 5S wraz z przykładami.
 • Korzyści z wdrożenia systemu 5S w organizacji.
 • 5S a system motywacyjny pracowników.
 • Audit 5S – narzędzie do samooceny i kontroli.
 • Zarządzanie działami poauditownymi.
 • Przyczyny porażek – czyli dlaczego system 5S nie działa?

05 Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

 • Wprowadzenie do Autonomous Maintenance.
 • Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji.
 • Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia.
 • W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań AM.
 • „Dzień Maszyny” czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM.
 • Pojęcie systemu Red-Tag. Do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych.
 • Mapa wycieków. Jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia harmonogramu czyszczenia.
 • Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.
 • Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje źródeł problemów.
 • Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia i tworzenie planów przeglądów AM.
 • Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM.
 • W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM.
 • Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć.
 • Samo inspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora. Metody wizualizacji przydatne przy wykonywaniu kontroli.
 • Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.

06 Problem Solving i metoda 8D

 • Czym jest problem i dlaczego powstaje?
 • Definiowanie problemu 5W2H.
 • PDCA.
 • San Gen Shugi.
 • Analiza Pareto.
 • Filozofia Kaizen, Koła Jakości i ich wykorzystanie.
 • Usystematyzowana metodologia rozwiązywania problemów – 8D.
  • D1 Powołanie zespołu.
  • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
  • D2 Opis problemu.
  • Zebranie informacji o problemie. Omówienie metody 5W2H, ćwiczenie.
  • D3 Tymczasowe działania korygujące.
  • D4 Analiza przyczyn niewykrycia problemu.
  • D5 Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu.
  • Wykorzystanie narzędzi Burza mózgów, Ishikawa, 5xWHY, Diagram zależności, ćwiczenia.
  • D6 Wyszukiwanie koncepcji rozwiązań.
  • Wykorzystanie Matrycy priorytetów.
  • D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych, weryfikacja działań.
  • D8 Wnioski i standaryzacja.

07 Organizacja działu Utrzymania Ruchu

 • Struktura organizacyjna i funkcjonalna działów technicznych.
 • Organizacja utrzymania ruchu.
 • Procesy w utrzymaniu ruchu.
  • Eksploatacja środków trwałych – użytkowanie i utrzymywanie.
  • Strategie eksploatacyjne i ich realizacja.
   • Utrzymanie do uszkodzenia.
   • Utrzymanie planowo-zapobiegawcze.
   • Utrzymanie na podstawie stanu technicznego.
  • Planowanie i harmonogramowanie działań utrzymania ruchu.
  • Gromadzenie danych eksploatacyjnych.
  • Organizacja miejsca pracy – m.in. metodologia 5S.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw na potrzeby utrzymania ruchu.
  • Analizy przyczyn uszkodzeń – przykłady oparte o 5xwhy oraz FTA (Fault Tree Analysis).
  • Procesy zużycia środków trwałych.
  • Budżetowanie i wydatkowanie środków w Utrzymaniu Ruchu.
  • Zarządzanie cyklem życia środków trwałych.
 • Strategie zarządzania utrzymaniem ruchu.
  • Wyjaśnienie pojęcia.
  • Tworzenie i formalizacja strategii.
  • Wdrażanie strategii do realizacji i mierzenie jej efektywności.
 • Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu – CMMS.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w Utrzymaniu Ruchu.

08 Gospodarka magazynowa w dziale UR

 • Procesy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie kosztami utrzymania ruchu.
 • Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów.
  • Definicje zapasów.
  • Sposoby zbierania danych o stanie zapasów części zamiennych.
  • Określenie kryterium ważności części zamiennych.
  • Identyfikacja i kategoryzacja posiadanych części zamiennych.
  • Kategoryzacja metodą ABC.
  • Określenie poziomów bezpieczeństwa.
  • Określenie optymalnej partii zamówienia materiałów (EOQ, ROP).
 • Organizacja magazynu części zamiennych.
  • Metodologia organizacji magazynu części zamiennych.
  • Wprowadzenie magazynów podręcznych.
  • Wykorzystanie magazynów konsygnacyjnych.
 • Zakupy narzędzi, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
 • Narzędzia systemu Pull w zastosowaniu do części zamiennych.
  • Wykorzystanie metodologii Kanban.
  • Wizualizacja w magazynie części zamiennych.
 • Ocena poddostawców.
 • Doskonalenie systemu zarządzania częściami zmiennymi.

09 Reliability Centered Maintenance

 • Wprowadzenie do Reliability Centered Maintenance.
 • Podział funkcjonalny maszyn i urządzeń.
 • Opis budowy maszyny i urządzenia.
 • Maksymalna ilość poziomów podziału.
 • Techniki określania poziomów (obiekt, system, podsystem, zespół, komponent).
 • Analiza FMEA.
 • Następstwa uszkodzeń.
 • Podział następstw uszkodzeń na dwie główne grupy.
 • Diagram decyzyjny następstw uszkodzeń.
 • Określenie zadań profilaktycznych na podstawie diagramu decyzyjnego.
 • Skrócona metoda prowadzenia RCM.

10 Leadership

 • Istota przywództwa:
  • Przywództwo a zarządzanie.
  • Cechy przywództwa.
  • Zachowania wpisane w efektywne, pozytywne przywództwo.
 • Sytuacyjne podejście do przywództwa:
  • Zarządzanie wg Blancharda.
  • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
  • Podejście indywidualne do pracowników w zależności od ich poziomu kompetencji i motywacji.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi:
  • Rola komunikacji i sprawnego przepływu informacji w budowaniu i utrzymywaniu autorytetu.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Konstruktywne, indywidualne i zespołowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i problematycznych.
  • Asertywność i panowanie nad emocjami w rozmowach ze współpracownikami – podstawy inteligencji emocjonalnej.

11 Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

 • UR prewencyjne – wprowadzenie.
  • Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji.
  • Nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowników.
  • Koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego w firmie.
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu.
  • Metody zapobiegania awariom.
  • Metody planowe – Planned Maintenance.
  • Metody predykcyjne – Predictive Maintenance.
  • Metody proaktywne – Proactive Maintenance.
 • Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance.
  • Wprowadzenie do planowego UR.
  • Klasyfikacja maszyn – przypisanie ważności.
  • Inspekcje i konserwacje maszyn.
  • Modyfikacja konstrukcji maszyn.
  • Projektowanie nowych inwestycji.
 • Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM).
  • Wprowadzenie do CBM.
  • Monitorowanie stanu technicznego – metody, narzędzia i praktyczne uwagi.
  • Przegląd modeli diagnostycznych.
  • Predykcyjne UR – Predictive Maintenance.
  • Wdrażanie utrzymania predykcyjnego.
 • Doskonalenie prewencyjnego UR.
  • Kluczowe metody optymalizacji prewencyjnego UR.
  • Analizy niezawodnościowe.
  • Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych.
  • Zarządzanie prewencyjnym UR.
 • Planowanie przeglądów i remontów.
  • Wprowadzenie do Planowania.
  • Rola Planisty UR.
  • Metody Planowania i Harmonogramowania działań UR.
  • Opracowywanie planów prewencyjnych.
 • Magazyn części zamiennych.
  • Klasyfikacja części zamiennych – dostępność.
  • Zarządzanie magazynem części zamiennych.
 • Poziom Obsługi Technicznej.
  • Wskaźniki do pomiaru poziomu obsługi UR.
  • System Zleceń Pracy – rodzaje, budowa.
  • Harmonogramowanie działań UR.
 • Wykorzystanie systemów CMMS do Planowania i Harmonogramowania.
  • Moduł do rejestrowania awarii.
  • Moduł do planowania pracy służb UR.
  • Moduł do zarządzania magazynem części zamiennych.
  • Moduł do przeprowadzania analiz.

12 Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i ISO 45001

 • Wstęp do znormalizowanych systemów zarządzania.
 • Wymagania ISO 14001.
 • Wymagania ISO 45001.
 • Integracja systemów zarządzania.
 • Dokumentowanie systemu.
 • Audit systemu ISO 14001 i ISO 45001.
 • Ćwiczenia praktyczne.

13 SMED - szybkie przezbrajanie maszyn

 • Czym jest przezbrojenie?
 • Idea SMED.
 • Etapy wdrożenia SMED.
 • Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.
 • Ćwiczenia.

14 Szkolenia pracowników i mapy kompetencji

 • Rola kompetencji pracowników i wykorzystania ich potencjału w rozwoju  firmy.
 • Kompetencje a osobowość.
 • Projektowanie i wdrażanie matryc kompetencji.
 • Zarzadzanie matrycami.
 • Case study.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów TPM

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych TPM Champion

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i ISO 45001

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

TPM Champion - Utrzymanie ruchu w praktyce

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Lean Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Lean Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe z utrzymania ruchu

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 6900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 7100 zł brutto (2 x 3 550zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i forma on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie.

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zapisz się na studia TPM i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Zapisz się na studia AI i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Jesteś zdecydowany?

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie z dopiskiem „rezerwacja”, aby dokonać rezerwacji miejsca na studia i skorzystać z promocji dla osób, które zapiszą się jako pierwsze!

Zarezerwuj miejsce

Prowadzący studia podyplomowe TPM

Bartłomiej Tomczyński

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

Cezary Fanselow

Trener oraz konsultant w LUQAM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w koncernie międzynarodowym motoryzacyjnym, gdzie pracował na stanowisku Managera zarządzającego ponad 100 osobowym zespołem. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla firm z branży motoryzacyjnej, medycznej, spożywczej, AGD i innych. Praktyk z zakresu zarządzania i doskonalenia procesów produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean, takimi jak: Japońskie techniki 5S, VSM – Value Stream Mapping, TPM – Total Productive Maintenance, Lean Manufacturing Basics, Principles and Techniques, Zasady i narzędzia jakości.

Dominik Heród

Trener oraz konsultant w zakresie Lean Manufacturing. Doświadczenie zdobywał w branży automotive oraz branży spożywczej na stanowiskach Inżyniera ds. Ciągłego Doskonalenia, Kierownika ds. Ciągłego Doskonalenia oraz Specjalisty ds. Doskonałości Operacyjnej. W ramach swoich obowiązków prowadził projekty dotyczące optymalizacji layoutów, zmian layoutowych, warsztaty optymalizacyjne Hoshin, SMED, 5S, VSM. Zarządzał Działem Technologii w autonomicznym wydziale produkcyjnym, w skład którego wchodziło ponad 20 linii produkcyjnych. Odpowiadał za utrzymanie maszyn w ruchu, nadzór na wydajnością, capacity oraz ciągłym usprawnianiem procesów. Brał udział we współtworzeniu i rozwijaniu programu Doskonałości Operacyjnej opartej o metodologię TPM, gdzie pełnił funkcję Lidera filaru Lean Business Process (LBP), Vice-lidera filaru Planned Maintenance (PM), oraz członka filaru Autonomous Maintenance (AUR). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunkach Zarządzanie Produkcją oraz Zarządzanie Jakością w przedsiębiorstwie.

FAQ

1

Dla kogo są studia podyplomowe TPM Champion - Utrzymanie ruchu w praktyce?

Kierunek studiów TPM został stworzony z myślą o osobach, które chcą uzyskać praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie utrzymania ruchu.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe TPM Champion i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia z utrzymania ruchu?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe TPM prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Skontaktuj się z nami:

  Zapisz się do newslettera: