Studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce

Zapraszamy na studia Zarządzanie Produkcją w Praktyce współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów zarządzanie produkcją został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie sterowania i optymalizacji procesu produkcyjnego!
Zapisz się na studia i zdobądź nową, cenną wiedzę pozwalającą na efektywne zarządzanie produkcją w Twojej organizacji!

O kierunku studiów
Zarządzanie Produkcją w Praktyce

Studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce są skierowane do osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, a także doskonaleniem swoich umiejętności praktycznych. Słuchacze studiów dowiedzą się jak efektywnie zarządzać i optymalizować produkcję w swojej organizacji!

Program studiów obejmuje szereg tematów, takich jak, np. wykorzystanie Industry 4.0, Digital Twin, normowanie i standaryzacja pracy oraz analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia.

Uczestnicy studiów podyplomowych z zarządzania produkcją poznają nowoczesne metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Ponadto studenci wezmą udział w angażującej grze symulacyjnej „Fabryka”, dzięki której będą mogli w praktyce poznać omawiane na zajęciach narzędzia.

Studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce to propozycja dla osób, które chcą odnieść sukces w świecie produkcji!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Hybrydowa forma zajęć

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Bezpłatny udział w 1 z 3 wybranych szkoleń Luqam

Czterodniowa gra symulacyjna "Fabryka"

10 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych z zarządzania produkcją

01 Wstęp do koncepcji Industry 4.0

 • Rewolucja cyfrowa: wprowadzenie.
 • Rys historyczny Industry 1.0 do 3.0.
 • Industry 4.0 – charakterystyka i kluczowe założenia.
 • Industry 4.0 – główne cechy: digitalizacja, elastyczność, efektywność kosztowa i informacja. Produkcja Make to Order.
 • Smart Factory.
 • Big Data – Analiza danych i integracja danych z procesami.
 • Bezpieczeństwo danych w Industry 4.0.
 • Case studies.

02 On-line communication oraz monitorowanie i zarządzanie KPI w organizacji

 • Kaskadowanie celów strategicznych firmy do poziomów operacyjnych.
 • Projektowanie KPI zbieżnych z celami strategicznymi.
 • Wybór i interpretacja wskaźników w obszarach operacyjnych firmy (produkcja / jakość/ utrzymanie ruchu / logistyka).
 • Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zbieranie danych z procesów operacyjnych w trybie bieżącym oraz ich wielowymiarowa analizę.
 • Case study.

03 Budowanie systemu produkcyjnego – narzędzia zarządzania i optymalizacji produkcji

 • 7 osi rozwoju przedsiębiorstwa:
  • Organizacja pracy.
  • Standaryzacja pracy.
  • Zarządzanie Wizualne.
  • Autojakość.
  • Just in Time.
  • Ciągłe Doskonalenie.
  • Techniczny Koszt Wytworzenia.
 • 20 modułów wchodzących w skład Dedykowanego Systemu Produkcyjnego:
  • 5S.
  • Praca z layoutem.
  • Szkolenia i rozwój pracowników.
  • Standaryzacja pracy.
  • Raportowanie i rozliczanie normatywów.
  • Raportowanie i rozliczanie braków i błędów.
  • Wskaźniki w procesach.
  • Strefy Komunikacyjne.
  • Szybka reakcja na problemy.
  • Narzędzia rozwiązywania problemów.
  • Błedoodporność.
  • System Pomysłów Pracowniczych.
  • Komórka Continuous Improvement (CI).
  • Mapowanie procesów.
  • Redukcja czasów przezbrojeń.
  • Narzędzia optymalizacji procesów.
  • TPM (AUR).
  • System Kanban.
  • Strategia i struktura wspierająca ciągłe doskonalenie.
  • Techniczny Koszt Wytworzenia.

04 Normowanie i standaryzacja pracy

 • Podstawowe pojęcia używane podczas normowania – czasy cyklu, czas taktu, rodzaje operacji.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale video.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest standard i praca standaryzowana, geneza powstania oraz potencjalne korzyści.
 • Etapy oraz narzędzia służące do standaryzacji pracy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

05 Podstawy statystyki w analizie danych

 • Interpretowanie i opisywanie danych za pomocą statystyki opisowej: pojęcia średniej arytmetycznej, mediany, mody i kwantyla,
 • Różnica między korelacją a przyczynowością,
 • Podstawy teorii prawdopodobieństwa, zbiorów i twierdzenia Bayesa,
 • Założenia regresji liniowej i jej zastosowanie – ćwiczenia praktyczne,
 • Zastosowanie rozkładu normalnego i dwumianowego – ćwiczenia praktyczne,
 • Rozkład próbkowania, dlaczego centralne twierdzenie graniczne jest ważne,
 • Znaczenie przedziałów ufności i sposób ich opisywania p-value,
 • Zrozumienie błędów i wyborów związanych z testowaniem hipotez.

06 Gra symulacyjna - Fabryka

 • 4-dniowa gra symulacyjna – „Fabryka” – symulacja procesów produkcyjnych i ich optymalizacja.

07 Leadership

 • Istota przywództwa:
  • Przywództwo a zarządzanie.
  • Cechy przywództwa.
  • Zachowania wpisane w efektywne, pozytywne przywództwo.
 • Sytuacyjne podejście do przywództwa:
  • Zarządzanie wg Blancharda.
  • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
  • Podejście indywidualne do pracowników w zależności od ich poziomu kompetencji i motywacji.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi:
  • Rola komunikacji i sprawnego przepływu informacji w budowaniu i utrzymywaniu autorytetu.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Konstruktywne, indywidualne i zespołowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i problematycznych.
  • Asertywność i panowanie nad emocjami w rozmowach ze współpracownikami – podstawy inteligencji emocjonalnej.

08 Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

 • Wprowadzenie do Autonomous Maintenance.
 • Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji.
 • Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia.
 • W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań AM.
 • „Dzień Maszyny” czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM.
 • Pojęcie systemu Red-Tag: do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych.
 • Mapa wycieków: jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia harmonogramu czyszczenia.
 • Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.
 • Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje źródeł problemów.
 • Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów przeglądów AM.
 • Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM.
 • W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM.
 • Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć.
 • Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora.
 • Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady „Zero defektów”.

09 Problem Solving i QRQC

 • Czym jest problem i dlaczego powstaje?
 • Definiowanie problemu 5W2H.
 • PDCA.
 • San Gen Shugi.
 • Co to jest QRQC?
 • QRQC poziom linii produkcyjnej.
 • QRQC poziom działu i fabryki.
 • FTA – Analiza Drzewa Czynników.
 • Baza wiedzy.

10 Planowanie produkcji

 • Wprowadzenie do planowania produkcji.
 • Omówienie podstawowych definicji, takich jak:
  • Proces planowania SIPOC,
  • Czas cyklu,
  • Lead time,
  • Routingi i BOMy,
  • Harmonogramowanie produkcji,
  • Zapasy,
  • MRP,
  • Wydajność produkcji.
 • Cele i znaczenie planowania produkcji:
  • Zadowolenie klienta,
  • Optymalne wykorzystanie zasobów,
  • Wskaźniki związane z planowaniem produkcji.
 • Zarządzanie ryzykiem podczas planowania produkcji:
  • Analiza ryzyka,
  • Plany awaryjne,
  • Zarządzanie dostawcami,
  • Monitorowanie realizacji planu produkcji.
 • Techniki harmonogramowania.
 • Narzędzia do planowania produkcji:
  • Systemy ERP,
  • Wizualizacja zapasów,
  • System pull,
  • Kanban.
 • Zarządzanie zapasami:
  • Przepływ materiału,
  • Obliczenie standardowych zapadów,
  • Monitorowanie zapasów,
  • Wymagania klientów.

11 Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia – metodyka LUQAM

 • Podstawowe pojęcia używane podczas normowania – czasy cyklu, czas taktu, rodzaje operacji.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale video.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest standard i praca standaryzowana, geneza powstania oraz potencjalne korzyści.
 • Etapy oraz narzędzia służące do standaryzacji pracy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

12 Digital Twin

 • Dane dotyczące czasu, ruchu i zdarzeń w systemie produkcyjnych
 • Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących ruchu obiektów w funkcji czasu na hali produkcyjnej (system Real Time Location System):
  • budowa systemu,
  • case study,
  • implementacja i ograniczenia systemu.
 • Pozyskiwania i analiza danych dotyczących pracy maszyny:
  • „inteligentne” sensory,
  • TiMES jako przykład systemu MES.
 • Digital Twin jako narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych:
  • przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej,
  • symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych – case study.

13 Szkolenia pracowników i mapy kompetencji

 • Rola kompetencji pracowników i wykorzystania ich potencjału w rozwoju  firmy.
 • Kompetencje a osobowość.
 • Projektowanie i wdrażanie matryc kompetencji.
 • Zarzadzanie matrycami.
 • Case study.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów z zarządzania produkcją

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie Produkcją w Praktyce

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Leadership

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Lean Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Lean Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe Produkcja w Praktyce

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2023 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2023/2024

Płatność w 1 racie: 5900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 6100 zł brutto (2 x 3050zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2022/2023).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2023 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2023 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku). Wyjątek stanowią zajęcia: Czterodniowa gra symulacyjna “Fabryka”, gdzie obecność Słuchaczy stacjonarnie na zajęciach jest niezbędna.

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zapisz się na studia Zarządzanie Produkcją i odbierz wybrane szkolenie za darmo!

Jesteś zdecydowany?

Kliknij w poniższy przycisk, aby dokonać formalnego zapisu na studia w systemie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie!
Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do grupy studentów LUQAM!

Zarejestruj się!

Prowadzący studia Zarządzanie Produkcją w Praktyce

Robert Bujas

Koordynator Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. Od przeszło dekady realizuje w LUQAM konsultacje i szkolenia zarówno dla wielooddziałowych międzynarodowych korporacji, jak i kilkunastoosobowych firm rodzinnych. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż, w tym firmom usługowym (szpital, urząd administracji państwowej, bank) i produkcyjnym (poza większością popularnych sektorów takich jak automotive, aerospace, żywność, przemysł lekki, także np. przemysł farmaceutyczny, petrochemiczy, hutniczy i zbrojeniowy), realizującym produkcję zarówno seryjną, jak i jednostkową.

Bartłomiej Tomczyński

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

Dominik Heród

Trener oraz konsultant w zakresie Lean Manufacturing. Doświadczenie zdobywał w branży automotive oraz branży spożywczej na stanowiskach Inżyniera ds. Ciągłego Doskonalenia, Kierownika ds. Ciągłego Doskonalenia oraz Specjalisty ds. Doskonałości Operacyjnej. W ramach swoich obowiązków prowadził projekty dotyczące optymalizacji layoutów, zmian layoutowych, warsztaty optymalizacyjne Hoshin, SMED, 5S, VSM. Zarządzał Działem Technologii w autonomicznym wydziale produkcyjnym, w skład którego wchodziło ponad 20 linii produkcyjnych. Odpowiadał za utrzymanie maszyn w ruchu, nadzór na wydajnością, capacity oraz ciągłym usprawnianiem procesów. Brał udział we współtworzeniu i rozwijaniu programu Doskonałości Operacyjnej opartej o metodologię TPM, gdzie pełnił funkcję Lidera filaru Lean Business Process (LBP), Vice-lidera filaru Planned Maintenance (PM), oraz członka filaru Autonomous Maintenance (AUR). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunkach Zarządzanie Produkcją oraz Zarządzanie Jakością w przedsiębiorstwie.

FAQ

1

Dla kogo są studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce?

Studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce są skierowane do osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, a także doskonaleniem swoich umiejętności praktycznych.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia z zarządzania produkcją?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Produkcja w Praktyce prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskich.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Masz pytania? Napisz do nas!

  Zapisz się do newslettera: