Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Lean Sigma Expert for Services

 

Studia podyplomowe - Six Sigma i Lean Management w usługach

Zajmujesz się zawodowo zarządzaniem jakością, optymalizacją procesów lub redukcją kosztów? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Dla osób takich jak Ty prowadzimy studia podyplomowe Lean Sigma Expert for Services!

Lean Sigma Expert for Services to studia podyplomowe zaprojektowane dla pracowników firm usługowych oraz pracowników firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej. Studia łączą w sobie elementy dwóch koncepcji zarządzania: Lean Management i Six Sigma, poszerzone o ich integrację z systemem zarządzania funkcjonującym w organizacji, jak również o kompetencje miękkie niezbędne osobie zarządzającej zespołami projektowymi.

Six Sigma to bazująca na wykorzystaniu metod statystycznych technika ciągłego podnoszenia standardów produktów/usług poprzez redukcję tzw. kosztów złej jakości. Pod tym pojęciem kryją się nakłady na produkcję wadliwych wyrobów. Celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie procesów z jak najmniejszą liczbą defektów. Szóste odchylenie standardowe (sześć sigma) w przełożeniu na konkretne wartości oznacza, że na milion wyprodukowanych sztuk przypada zaledwie 3,4 produktów z usterkami. Metoda ta powstała z myślą o zakładach produkcyjnych, współcześnie bywa z powodzeniem stosowana w usługach czy też rozmaitych sektorach administracji publicznej.

Studia podyplomowe LUQAM prowadzone są przez ekspertów-praktyków, którzy umiejętnie łącząc elementy wykładowe, ćwiczeniowe i warsztatowe, przeprowadzą Cię nawet przez najbardziej skomplikowane zagadnienia.

 

 LSEFS Charakterystyka   LSEFS Adresaci

Six Sigma a Lean

Six Sigma coraz częściej bywa wdrażana w połączeniu z inną koncepcją zarządzania tj. Lean Management. Obie nastawione są na uzyskanie podobnych rezultatów, jednak błędem jest ich utożsamianie. Podejście Lean stawia sobie za cel eliminację siedmiu marnotrawstw: zbędnych zapasów, zbędnego transportu, nadmiernej produkcji, zbędnego ruchu, nadprocesowości, przestojów oraz wad/defektów. U jego źródeł leży filozofia Kaizen tj. ciągłego doskonalenia. W swoim repertuarze ma szereg narzędzi jak choćby 5S czy VSM.

Six Sigma jest metodą bardziej sprofilowaną, ukierunkowaną głównie na redukcję błędów. Świetnie sprawdzi się przy optymalizacji złożonych procesów, gdzie utrzymanie jakości wyrobów jest współdtereminowane przez wiele czynników. Zarówno Six Sigma, jak i Lean są coraz chętniej wykorzystywane w usługach. Tym samym lista miejsc, w których poszukiwani są specjaliści od tych innowacyjnych metod stale rośnie.

 

Adresaci

 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla,
 • menadżerowie i pełnomocnicy ds. jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • specjaliści ds. zarządzania projektami optymalizacyjnymi,
 • pracownicy działów biurowych takich podmiotów jak: firmy BPO/SSC, banki, placówki służby zdrowia, jednostki administracji publicznej.


ZAPISZ SIĘ

 

 

• PROGRAM •

 

I. OPTYMALIZACJA I LEAN MANAGEMENT II. SIX SIGMA
 1. Wstęp do Lean Management i eliminacji marnotrawstwa (muda)
 2. Optymalizacja pracy przy użyciu badań migawkowych
 3. Metoda 5S
 4. Tworzenie pull flow
 5. Zarządzanie wizualne w biurze i usługach
 6. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia
 1. Six Sigma – faza Define
 2. Six Sigma – faza Measure
 3. Six Sigma – faza Analyse i DoE
 4. Six Sigma – faza Improve i MiniTab
 5. Six Sigma – faza Control
 6. Six Sigma – analiza i interpretacja case studies
III. KOMPETENCJE MIĘKKIE IV. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 1. Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej
 2. Kreatywne rozwiązywanie problemów
 3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu
 1. Koszty jakości w systemach zarządzania
 2. Mapowanie i modelowanie procesów

 

 

 

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Lean Sigma Expert for Services, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma - poziom Green Belt" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia „Mapowanie i modelowanie procesów” (LUQAM).

Studenci, którzy obronią projekt końcowy otrzymują dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i niemieckim).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Częstochowskiej, a także studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” oraz „Optymalizacja procesów i doskonalenie jakości Six Sigma”.

Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające z wykorzystaniem narzędzi Lean Management i Six Sigma. Dokonywał analiz kosztów procesów, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu nowych projektów, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności.

Od kilku lat związany z firmą LUQAM, w której prowadzi szkolenia, konsultacje i audity optymalizacyjne. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kanban, Mapowaniu Strumienia Wartości oraz narzędziach rozwiązywania problemów, w tym rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodologii Six Sigma. W LUQAM pracuje w ramach projektów i szkoleń zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych, rodzinnych firm. Ma doświadczenie z zakresu Lean Office, w szczególności w auditowaniu obszarów usługowo-biurowych.

 

Trener 1

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. i 5-letnie doświadczenie jako dyrektor ds. zarządzania jakością w Banku Zachodnim WBK S.A.

Począwszy od 2004 roku, kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w banku, uzyskując dwa razy z rzędu pierwsze miejsce za skuteczność wdrożenia i efekty finansowe wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2011 roku posiada najwyższe możliwe do uzyskania kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskał w BMGI w Denver w USA. Od 1998 roku jest również auditorem wiodącym ISO 9001. Certyfikował system zarządzania jakością w ponad stu organizacjach, między innymi w IBM, HP, Renault, TNT, Peugeot, Spółce PKN Orlen i wielu innych firmach z różnych branż.

Obecnie związany z LUQAM, gdzie pełni rolę konsultanta i trenera z zakresu Six Sigma. Uczestniczy w projektach optymalizacyjnych dla firm z różnych branż. W ramach doskonalenia umiejętności w tym zakresie uczestniczył w specjalnym programie szkoleniowym organizowanym przez Japanese Standards Institute w Tokio. Przeszkolił kilkuset Green i Black Beltów w Polsce i za granicą. Prelegent na konferencjach branżowych.

 

Trener 2

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych „Studium pedagogiczne” oraz „Systemowe zarządzanie jakością” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych.

Od ponad 7 lat pełni rolę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w szpitalu. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada za koordynację kontroli zarządczej (czyli ocenę stopnia skuteczności i efektywności funkcjonowania SZJ), aktywnie wykorzystuje dostępnych narzędzia i zasoby systemowe w doskonaleniu systemu jakości, wdraża zmiany systemowe oraz zarządza dokumentacją systemową. Ponadto, ocenia skuteczność auditów wewnętrznych i odpowiada za analizę ryzyka. Jest również odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania oraz doskonalenia systemu jakości dla pracowników szpitala. Opiniuje dokumenty kontraktowe pod względem zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością. Czuwa nad wymaganiami i uczestniczy w procesie akredytacji szpitala.

Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla auditorów oraz menadżerów jakości, a także innych szkoleń specjalistycznych, np. Optymalizacja procesów i analiza ryzyka w branży medycznejISO 10014:2008 - doskonalenie procesówNiewłaściwe działanie Systemu Zarządzania Jakością, a konkurencyjność firmy, Narzędzia zarządzania jakością – analiza FMEA itp. Jest certyfikowanym Auditorem Wiodącym ISO 9001.

Konsultantka LUQAM od 3 lat. Pomaga firmom z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży medycznej i okołomedycznej. Ostatnio realizowane projekty to m.in.  przygotowanie do certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 13485 (wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek) firmy wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, outsourcing funkcji pełnomocnika, rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej.

Prowadzi w LUQAM szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zarządzania systemowego dla szeregowych pracowników, specjalistów i menadżerów. Wykłada na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prelegentka na licznych konferencjach z zakresu zarządzania jakością, autorka publikacji naukowych (głównie z zakresu rachunku kosztów jakości) w czasopismach naukowych.

Obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku tzw. szczupłego zarządzania i jego wpływu na zintegrowane systemy zarządzania.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

Studia podyplomowe Lean Sigma Expert for Services są dla firmy źródłem następujących korzyści:

 • pracownik ma szansę zrealizować projekt, który może przynieść firmie realne zyski związane z oszczędnością czasu, pieniędzy, miejsca oraz poprawą satysfakcji klienta,
 • sprawne, efektywne i terminowe realizowanie przedsięwzięć,
 • wykorzystanie know-how i dobrych praktyk w swojej organizacji.

 

OFERTA KORPORACYJNA

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 5650 zł -
Cena przy zgłoszeniu 7 osób 4237,50 zł 25%
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3955 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3785,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 3559,50 zł 37%

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Biuro rekrutacji:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

Cena

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

Standardowe zniżki

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym lub poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

 

Rabaty nie sumują się.

 

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy

 • W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 

ZAPISZ SIĘ