Skuteczny Lider
10 minut czytania

Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli stwierdzimy, iż kluczowym elementem w osiągnięciu największej skuteczności danego projektu jest postępowanie Lidera. Dowiedz się zatem, czym powinien się charakteryzować.

Podziel się tym artykułem na

Skuteczny Lider

W dobie XXI wieku czynniki zewnętrzne takie jak nowe normy, trendy rozwojowe czy też polityka oraz czynniki wewnętrzne jak np. chęć osiągnięcia większego zysku, wpływają na zmianę każdej organizacji i powodują jej olbrzymią transformację.

Stąd też firmy coraz częściej w codziennej działalności podejmują się realizacji projektów, których celem jest eliminacja bądź ograniczenie negatywnego wpływu jakiegoś aspektu na proces lub jego koncentracja na wdrożeniu konkretnych elementów doskonalących.

Wiadomo od lat, że do osiągnięcia odpowiednich efektów, niezbędne jest powołanie lidera, który ma za zadanie poprowadzić zespół projektowy i osiągnąć zamierzony cel. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, co sprzyja, a co przeszkadza w osiągnięciu największej skuteczności pracy zespołu?

Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeżeli postawimy hipotezę, iż kluczowym elementem w osiągnięciu największej skuteczności danego projektu jest właśnie postępowanie Lidera.

Spróbujmy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy w tym przypadku są decydujące?

Kiedy możemy nazwać LIDERA skutecznym?

Po pierwsze – Kluczowy element!

Lider i zespół ma jasno sprecyzowany cel. Najlepiej, jeżeli dotyka on konkretnego aspektu danego procesu i można go opisać za pomocą cech charakterystycznych dla metody SMART. Celem dla zespołu optymalizacyjnego może być wzrost produktywności na linii C o np. 10% w stosunku do stanu obecnego; ograniczenie odpadu komponentów o 2 pkt. procentowe w stosunku do stanu obecnego; itd.

Jeżeli jesteś Liderem

Sprawdź, czy cel jest jasno określony i jasny dla wszystkich zainteresowanych?
Sprawdź, czy dla Ciebie jako Lidera zespołu cel jest jasno zrozumiały, czy znasz mechanizm kalkulacji oraz elementy składowe danego zagadnienia?

Zaplanuj jak dany cel chcesz osiągnąć wraz z zespołem?
Jakich członków zespołu będziesz potrzebował? Kto powinien się w Twoim zespole znaleźć?

Pamiętaj!

W zespole powinna być również osoba niekoniecznie związana z danym procesem! Taki dobór członków zespołu zapewni świeże spojrzenie na dany problem!
Jeżeli dany projekt będzie wymuszał konieczność zatrzymania procesu produkcji, zaplanuj zapasy bezpieczeństwa, na pokrycie czasu bezczynności danego procesu.

Pamiętaj o dodatkowych zasobach niezbędnych do zarezerwowania w trakcie realizacji projektu np. wsparcie firm zewnętrznych, wsparcie utrzymania ruchu, budżet na ewentualne dodatkowe zmiany.

Zorganizuj!

Jeżeli określiłeś niezbędnych członków zespołu, uzgodnij ich udział w projekcie z ich przełożonymi!
Określ termin do kiedy ten projekt ma być zrealizowany! Określ dokładnie harmonogram realizacji! Jeżeli będziecie działali na procesie, którym sami nie zarządzacie, uzgodnij ten termin z właścicielem obszaru, ewentualnie z planistą, jeżeli projekt dotyczy organizacji produkcji.

Ogłoś rozpoczęcie projektu!

Zapewnij wizualizację danego projektu. Najprostsze sposoby wizualizacji opierają się na tablicach i innych zestawach wizualno-informacyjnych określających: co będzie się działo? Kto będzie pracował w grupie projektowej? W jakim czasie będzie prowadzony projekt? Jaki jest cel realizacji projektu?

Bądź otwarty!

Daj możliwość zapisania uwag przez osoby niepracujące w grupie projektowej, np. tworząc tablicę informacyjną, wyznacz pole, w którym inne osoby będą mogły nanieść stosowne uwagi do projektu. Może to nasunie Waszej grupie świetne pomysły, bądź zwróci uwagę na aspekty, których wy nie braliście pod uwagę!

Pokieruj zespołem!

Przekaż odpowiednie treści i zadania zespołowi zadaniowemu.
Upewnij się, że członkowie zespołu zrozumieli zadania, że wiedzą co mają zrobić!
Jeżeli jest to konieczne, określ szczegółowo jakie zadania mają być wykonane.

Pracuj z flipchartem!

Wizualizuj i zapisuj treści, które przekazujesz członkom zespołu – to sprawi, że komunikat przekazywany odbiorcom będzie bardziej zrozumiały. Zaoszczędzisz wówczas czas na przekazie oraz na realizacji błędnie zrozumiałych zadań.

Pracuj z zespołem, wykorzystując kreatywne metody rozwiązywania problemów!

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów to podstawa. Stosuj odpowiednie narzędzia-prowadzenie burzy mózgów – adekwatne do danej sytuacji.

Pozwól wszystkim wypowiedzieć się w danej kwestii!

Nie oceniaj!

Powstrzymaj się z krytyczną oceną poszczególnych zgłaszanych pomysłów, na ocenę pomysłów przyjdzie czas w drugiej części burzy mózgów.

Zapewnij komfort!

Zapewnij komfort pracy / uczestnictwa członków zespołu w danym projekcie. Członkowie zespołu mają czuć się dobrze – sprzyja to ich kreatywności i zaangażowaniu w proces zmian.

Motywuj członków zespołu!

Czuwaj nad zaangażowaniem wszystkich członków zespołu. Motywuj i inspiruj!

Monitoruj!

Sprawdzaj, czy idziecie zgodnie z założeniami! W pierwszym etapie stworzyłeś plan – sprawdź czy jest on realizowany. Szczególnie monitoruj czy zakładany czas realizacji nie wymyka się Wam spod kontroli?

Ustal zasady utrzymania wypracowanych efektów po zamknięciu projektu.
Zadbaj o to, by po zamknięciu prac projektowych dany aspekt nie wrócił do punktu wyjściowego.
Zadbaj o to, by założony system utrzymania danych ustalonych zmian był monitorowany!
Brak monitoringu jest jedną z najczęstszych przyczyn upadku projektów.

Świętuj sukces!

Projekt zakończony sukcesem powinien być właściwie podsumowany. Przedstaw efekty projektu kadrze zarządzającej! Pamiętaj o wskazaniu sukcesu, który został osiągnięty przez zespół, nie przez Ciebie – Lidera!

Wykorzystaj wspomnianą wyżej tablicę wizualizacyjną i przedstaw wszystkim osiągnięcia!

Podziękuj członkom zespołu!

Podziękuj zespołowi za zaangażowanie w realizację projektu! Jeżeli to możliwe przelej to na dodatkowe bonifikaty!

Zapisz dobre praktyki!

Opisz projekt i wskaż elementy, które szczególnie pomogły Wam w osiągnięciu określonego celu! Będzie to dobra porcja wiedzy dla innych zespołów.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: