Na czym polega audyt zewnętrzny?
5 minut czytania

Jak sprawdzić, czy poszczególne działy organizacji i ona sama jako całość funkcjonują w optymalny sposób? Narzędziem, które pozwala to ocenić, jest audyt.

Podziel się tym artykułem na

Na czym polega audyt zewnętrzny?

Audyt może dotyczyć całej organizacji, systemu, konkretnego procesu, projektu albo produktu. Podstawą oceny podczas audytu jest stopień zgodności badanych aspektów z ustalonymi standardami, przepisami prawa, normami, zasadami wewnętrznymi lub innymi regułami dotyczącymi przedmiotu audytu. Sam termin audyt wywodzi się od łacińskiego słowa “auditio” czyli słuchanie.

Audyt zewnętrzny polega na analizie wykonywanej przez niezależnego audytora, który nie jest związany z audytowaną jednostką. Co ciekawe, pierwsze audyty tego typu przeprowadzano już w starożytności. Dawni Egipcjanie, Rzymianie i Grecy już kilkaset lat temu kontrolowali zapisy księgowe, w ten sposób oceniając działanie jednostek gospodarczych. Współcześnie audyt zewnętrzny jest bardzo ważnym instrumentem badawczym branym pod uwagę przy ocenie ryzyka podczas zarządzania organizacją lub projektem.

 

W jakim celu przeprowadza się audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny jako ocena konkretnych działań i stopnia realizacji celów jest istotnym składnikiem systemu zarządzania jakością, a także bardzo ważnym procesem, który pozwala poprawić funkcjonowanie organizacji. Przedsiębiorstwo, które chce zyskać prestiż i poprawić swoją pozycję na rynku przez uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością, może złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego audytu do jednostki certyfikującej. Warto też wiedzieć, że audyt zewnętrzny może dotyczyć również innych systemów reguł, związanych na przykład ze standardami bezpieczeństwa produktu, normami środowiskowymi i motoryzacyjnymi lub standardami opisującymi usługi, procesy oraz wyroby.

 

Audyt drugiej strony a audyt trzeciej strony

Wyróżniamy dwa rodzaje audytu zewnętrznego: audyt drugiej strony i audyt trzeciej strony. Na czym polega różnica między nimi?

Audyt drugiej strony bywa także określany jako audyt dostawcy. W tym układzie jednostka zleca kontrolę potencjalnemu lub aktualnemu podwykonawcy. Taki audyt bardzo często dotyczy procesów na linii między przedsiębiorstwem produkcyjnym a dostawcą.

Audyt trzeciej strony jest związany z procedurą certyfikacji. Przeprowadzają go jednostki, które potwierdzają zgodność systemu z wymaganiami norm. Pozytywny wynik takiego badania jest podstawą do otrzymania certyfikatu. W tym przypadku wniosek o wykonanie takiego audytu składa strona zainteresowana.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: