10 minut czytania

Wysoka konkurencyjność na rynku, a także konieczność przestrzegania licznych norm i zasad sprawiają, że wielu współczesnych przedsiębiorców, chcąc skutecznie usprawnić i optymalizować funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa, decyduje się na rozwiązanie, jakim jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego.

Podziel się tym artykułem na

Audit wewnętrzny – najważniejsze informacje

Czym jest audit wewnętrzny?

Co do zasady audit wewnętrzny stanowi niezależną działalność o charakterze doradczym i weryfikującym. Celem auditu jest wpłynięcie na udoskonalenie i usprawnienie operacyjne organizacji. Choć w swoich założeniach audit wewnętrzny nawiązuje do działań z zakresu rachunkowości i księgowości, w obecnych czasach wyróżnia się on przede wszystkim aktywną polityką zarządzania ryzykiem, weryfikacją zgodności procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa oraz usprawnieniami systemu wewnętrznej kontroli organizacji.

Cel auditu wewnętrznego

Zasadniczym celem przeprowadzania auditu wewnętrznego w firmach jest doradztwo oraz weryfikacja procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz skutecznym zapobieganiem powstawaniu ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Wykonanie auditu zleca się auditorom, których zadaniem jest dokładne sprawdzenie rzeczywistego stanu systemu zarządzania oraz jego możliwości do racjonalnego osiągania planowanych przez daną firmę efektów. Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny powinien charakteryzować się niezależnością i obiektywizmem. Oznacza to, że auditor przeprowadzający audit musi być w stanie dokonać obiektywnej oceny faktycznej sytuacji przedsiębiorstwa.
Dodatkowo, aby usprawnić funkcjonowanie danej organizacji, działalność z zakresu weryfikacji i doradztwa powinna być przeprowadzana w ściśle określony, usystematyzowany sposób. O procesie auditowania więcej dowiesz się w tym kursie. Wszelkie czynności wykonywane w ramach auditu wewnętrznego powinny koncentrować się także na profesjonalnej analizie przeszłych wydarzeń. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko prawidłowe zidentyfikowanie ewentualnych słabości oraz skonkretyzowanie i opracowanie systemów usprawnień wewnątrz firmy. Dodatkowym atutem auditowania będzie również optymalizacja kluczowych procesów zachodzących w organizacji.

Audit wewnętrzny – korzyści

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w firmie może nieść za sobą szereg wymiernych korzyści. Wśród nich znajduje się przede wszystkim zmiana dotychczasowych, niekorzystnych oraz mało produktywnych rozwiązań. Ten typ auditu umożliwia również szerokie wykorzystanie licznych analiz danych, które umożliwiają lepszy wgląd w działalność konkretnego przedsiębiorstwa. Audit wewnętrzny odgrywa również dużą rolę w kształtowaniu wartości firmy.
Wymienione korzyści wynikają przede wszystkim z faktu, że dzięki auditowi możliwe jest wdrożenie zoptymalizowanych oraz wysoce efektywnych procedur wewnętrznych. Procedury wewnętrzne ułatwiają osiąganie przyszłych celów strategicznych i operacyjnych oraz zgodności i sprawozdawczości.
Audit wewnętrzny jest elementem ciągłego doskonalenia, do którego powinno dążyć każde przedsiębiorstwo. Proces auditowania oraz jego wyniki są również cenną wskazówką dla zarządzających. Raport z auditu i zawarte w nim wnioski mogą być fundamentem do wdrażania działań optymalizacyjnych w firmie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Auditor Wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

A dla osób zainteresowanych branżowymi systemami zarządzania proponujemy innowacyjne szkolenie Food Quality Leader.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN