10 minut czytania

Za wyrób niezgodny należy uznać taki, który nie spełnia stawianych mu wymagań. Sprawdź jak go nadzorować.

Podziel się tym artykułem na

Nadzór nad wyrobem niezgodnym – procedura działania

Czego dotyczy procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym?

Przez wyrób rozumie się nie tylko produkt w sensie materialnym, ale także usługę, wytwór intelektualny lub materiał przetworzony. Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym została opisana w normie PN-EN ISO 9001:2015 w punkcie 8.7. W dalszej części tekstu przedstawiamy jej najważniejsze założenia z uwzględnieniem obowiązków ciążących na pracodawcy.

Nadzór nad wyrobem niezgodnym – najważniejsze wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2015

Norma PN-EN ISO 9001:2015 zobowiązuje przede wszystkim organizację do opracowania systemu identyfikowania i oznaczania wyrobów niezgodnych, który pozwoli zapobiec niezamierzonemu użyciu lub dostawie produktu. Do oznaczania wyrobów niezgodnych można używać nalepek, przywieszek lub innych identyfikatorów.

Jak może wyglądać w praktyce stosowanie zasad dotyczących nadzoru nad wyrobem niezgodnym? Można wykorzystać chociażby wyróżniki kolorystyczne do znakowania miejsc wydzielonych, w których składowane są wyłącznie wyroby zakwalifikowane jako niezgodne z wymaganiami. Kolorem dedykowanym w takim wypadku może być barwa czerwona. Przy projektowaniu systemu oznaczania należy zadbać, by był on intuicyjny i zrozumiały dla wszystkich osób zainteresowanych (stąd też wskazanie, by stosować proste symbole, takie jak na przykład przekreślenie kolorem czerwonym).

Co zrobić w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego?

W przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego przedsiębiorstwo powinno uniemożliwić zastosowanie lub wykorzystanie tego wyrobu. Najlepiej zrobić to poprzez utylizację lub też wyżej opisane oddzielanie.

Norma dopuszcza również podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka powstania wyrobu niezgodnego – mowa tu o wdrożeniu działań korygujących, po których następuje ponowna weryfikacja parametrów wyrobu.

Dozwolone jest w tym przypadku między innymi poddanie naprawie, przerobienie, aby wyrób był zgodny, lub przeklasyfikowanie do innych zastosowań. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także dopuszczenie do obrotu lub użytkowania na podstawie zezwolenia wydanego przez osobę do tego uprawnioną oraz, gdy ma to zastosowanie, specjalnego zezwolenia udzielonego przez klienta.

Dodatkowe obowiązki

Norma PN-EN ISO 9001:2015 nakłada ponadto na organizację dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem stosownej dokumentacji. Mogą to być przykładowo raporty stanowiskowe czy wskazania działań zapobiegawczych. Tego rodzaju dokumentacja powinna umożliwiać odtworzenie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący całego postępowania, tj. od wykrycia niezgodności do zakończenia działań naprawczych.

Na zakończenie warto dodać, że nadzór nad wyrobem niezgodnym jest jednym z czynników mających wpływ na sprawne i efektywne działanie organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapisz się na szkolenie Auditor Wewnętrzny ISO 9001!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN