Must Know Inżyniera Procesu cz. I
10 minut czytania

Przedstawiamy nowy cykl, w którym staramy się przybliżyć najważniejsze pojęcia i metody istotne na poszczególnych stanowiskach pracy. Na początek pod lupę bierzemy stanowisko Inżyniera Procesu. Zachęcamy do lektury!

Podziel się tym artykułem na

Must Know Inżyniera Procesu cz. I

Jesteś Inżynierem Procesu? To są pojęcia i metody, które powinieneś znać!

  • Czas cyklu – zbiór zabiegów realizowanych przez operatora w celu wykonania danej operacji. Zabiegi wchodzące w skład czasu cyklu można podzielić na te dodające wartość do produktu (czyli w jakiś sposób zmieniające postać danego produktu), niedodające wartości do danego produktu (ale konieczne do wykonania) oraz tzw. marnotrawstwa (coś, co powinniśmy eliminować w celu podniesienia produktywności czy wydajności). Właściwie mierzony czas cyklu powinien obejmować całkowity czas od momentu rozpoczęcia przez Operatora produkcji jednego wyrobu do rozpoczęcia produkcji innego na tej samej maszynie.

 

  • Czas przezbrojenia* – czas realizacji pełnego zakresu przezbrojenia, licząc od ostatniej dobrej wykonanej sztuki wyrobu A, do pierwszej dobrej sztuki nowego asortymentu np. wyrobu B. Przezbrojenie obejmuje następujące etapy: demontaż oprzyrządowania, montaż nowego oprzyrządowania, ustawienia i regulacje oraz serie próbne realizowane do momentu uzyskania właściwej sztuki.

*Metodologią, która zajmuje się redukcją czasu przezbrojeń jest metoda SMED (Single Minute Exchange of Die), która zakłada redukcję czasu przezbrojenia do jednostkowej liczby minut. Warto nadmienić, że metodologia stosowana zgodnie z wypracowanymi krokami redukcji czasu przezbrojenia przynosi maksymalne efekty przy najniższych kosztach. W pierwszych etapach redukcji czasu przezbrojenia jest możliwe zredukowanie przezbrojenia z reguły od 30% do 50% stanu wyjściowego.

 

  • Lead Time – czas całościowego przetwarzania danego wyrobu w celu uzyskania finalnego produktu. Obejmuje wszystkie operacje, które muszą być zrealizowane na danym produkcje liczone od wejścia do wyjścia z zakładu. Kluczowym celem działań osób odpowiedzialnych za organizację produkcji jest skrócenie czasu przetwarzania poprzez eliminacje marnotrawstwa (niepotrzebnych kroków i operacji).

 

  • Takt Time – częstotliwość, z jaką gotowy produkt opuszcza linię produkcyjną, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta. Liczony jako dostępny czas w ciągu dnia (netto bez planowanych przerw w trakcie pracy) dzielony przez średnią dzienną wymaganą ilość sztuk.

 

  • Balans linii – takie rozłożenie operacji pomiędzy operatorów, aby zachować równomierne obciążenie zadaniami na każdym stanowisku pracy. Zazwyczaj dla wizualizacji obciążenia pracą poszczególnych stanowisk stosuje się wykresy słupkowe.

 

  • Kalkulacja liczby operatorów – podczas balansowania linii produkcyjnej, po etapie eliminacji marnotrawstwa bądź jego ograniczenia, pojawia się pytanie – ilu operatorów powinno pracować na linii? Czy ma to być ta liczba, którą zastaliśmy w etapie obserwacji, czy też może inna liczba operatorów? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy, stosując poniższy wzór:

Przykład:

Wiemy, że łączny czas produkcji wynosi 212 sekund, co jest sumą czasu pracy na poszczególnych stanowiskach. Dzieląc to przez wyliczony Takt Time – 20 sekund, możemy uzyskać wynik 10,6 operatora, którego obecność pozwoli na wyprodukowanie zadowalającej Klienta ilości produktów. 

W takiej sytuacji należy zaplanować dwa działania:

  • Przyjąć 11 osób i na 11 osób rozłożyć balans – uwaga: zespół będzie wykonywał nadprodukcję wyrobów,
  • Poszukać możliwości optymalizacji w kierunku ograniczenia kolejnych marnotrawstw na stanowiskach pracy.

Uwaga: dla prawidłowej kalkulacji należy przyjąć obciążenie operatora w stosunku do czasu taktu na poziomie 85 – 95%, co oznacza, że nie możemy kalkulować obciążenia poszczególnych stanowisk na 100% w stosunku do czasu taktu.

Uwaga: nie wszystkie operacje są podzielne, czasami zdarza się rozłożenie operacji niemożliwe w stosunku do zakładanej kalkulacji.

 

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: